Områderegulering av Hotelltomta på Hemnesberget ble vedtatt av kommunestyret den 9. september, sak 35/10.

Planbeskrivelse: Områderegulering for hotelltomta på Hemnesberget bekrefter at eiendommen kan bebygges med tre etasjer over sokkel. Byggets karakter skal videreføres med flatt tak. Utenfor dagens bygg kan det anlegges nytt trapperom med heis og nødutgang. Det kan anlegges takterrasse. Planområdet skal gis universell utforming så langt forutsetningene tillater. Utearealene skal gi plass til parkering og uteoppholdsareal som skal skjermes fra trafikk og tilrettelegges for barn. Planområdet ligger inntil 250 m fra offentlige nærmiljøanlegg og nærlekeplasser.

Vedtatt plan avviker fra det som var ute til offentlig ettersyn. Alle berørte fikk tilsendt vedtatt plan 21. september og det er ikke reist klager. Planen er rettskraftig. Endelig klagefrist er allikevel 16. november 2010. Henvendelser kan rettes til saksbehandler Trond Ø. Møllersen på tlf. 7519 7133

Mindre endring av reguleringsplan for Tustervatn sør ble vedtatt av TMU i møte 18.oktober. Endringen består i at det kan etableres to naustområder i stedet for ett. I tillegg er plankartet oppdatert til virkelig situasjon for Hattfjelldalsveien. Endringen er rettskraftig

Oppheving av reguleringsplan for Villmoneset kunngjort 15/12-09, blir ikke gjennomført. I stedet er det startet arbeid med mindre endring av reguleringsplan for Villmoneset. Endringen vil bestå i at yttergrensene for industriarealene i Villmoneset og Hesthagen blir tilpasset grensene i kommuneplanens arealdel. Uttalelsene som er innkommet til sak om oppheving, blir brukt som uttalelser i den nye saken. Forslag til nye arealbruksgrenser vil bli sendt på høring til berørte. Saksbehandler er Ingrid Orstad Teigen, tlf.7519 7131.