Hensikten er å a) regulere Rauekkervegen som atkomstveg til tomtene 2-6, b) tilpasse tomteinndelingen, c) utvide arealbruksformålet til å omfatte forretning i deler av området og d) regulere separert gang- og sykkelveg på strekningen kryss Rauekkervegen - kryss gamle riksveg på nordsiden av rv. 808. Det kan påregnes at ei strekning av Rauekkervegen blir offentlig veg. Gjeldende reguleringsplan kan oppheves hvis det viser seg nødvendig.

Planstarten blir kunngjort ved brev til berørte parter. Frist for å komme med innspill til planendringen er satt til 14. november. Kontaktperson i kommunen er Trond Møllersen, tlf 7519 713