Det ble den 14.12.17 vedtatt i Kommunestyret at det f.o.m. 2018 kun skal være et hovedopptak i Hemnes kommune. Viser til Budsjett- og økonomiplan for 2018-2021.

Konsekvensen er at 2.gangs opptak fra 01.01 er borte.

Kommunen er ikke pålagt å ha mer enn ett opptak i året. Se Udir.no.

Barnehageloven beskriver hvem som har rett til plass ved opptak.

Lenke til Lovdata:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_4#%C2%A712a

Hovedopptaket gjelder f.o.m. 15.08, med søknadsfrist 01.03.

Dersom den enkelte barnehage opplever å få ledig kapasitet i løpet av barnehageåret, vil styrer foreta fortløpende tildeling etter gjeldende venteliste og poeng.

 

Enhetsleder barnehage