Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Hemnes kommune oppstart av detaljregulering i henhold til plan- og bygningsloven § 3 for Aspmoen øst. Planområdet ligger sentralt i Korgen - Hemnes kommune. Planen vil legge til rette for 10 nye boligtomter.

Aspmoen øst er i kommuneplanens arealdel delvis utredet og avsatt til formålet boligbebyggelse og grønnstruktur, og delvis landbruks- natur og friområde, med reindrift. Planforslaget vil derfor delvis være i strid med overordnet plan. Planen skal dermed konsekvensutredes. Forslag til planprogram ligger vedlagt saken og legges ut til offentlig ettersyn sammen med varsel om planoppstart. Planområdet er avgrenset som vist i vedlegg og dekker et areal på ca. 15,5 dekar. Adkomst blir fra Skogmyrveien, gjennomkjøringen fra Tømmerheia til Sentrumsveien.

Eiendommen som reguleres er gnr. 145 bnr. 48. I tillegg omfatter planen en del av kommunal vei gjennom området. Området ligger under marin grense, og er derfor risikoområde for kvikkleire. Kommunen har nå fått foretatt grunnundersøkelse av planområdet, der konklusjonen er at en utbygging til boligformål vil være uproblematisk.

 

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 01. desember 2019. Disse sendes skriftlig til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN eller

postmottak@hemnes.kommune.no. Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler Martin Kongsdal på telefon 75 1 97 133 eller 907 09 487, eller epost: martin.kongsdal@hemnes.kommune.no.

Alle innspill vil bli vurdert og kommentert i videre saksbehandling. Det vil normalt ikke bli gitt skriftlige svar på innspillene utover dette. Alle dokumenter i saken finnes på kommunens

hjemmesider under arealplan.

 

Dokumenter i saken:

19-01019-1 kartvedlegg 383215_1_1.PDF

19-01019-1 Planprogram 383214_1_1.PDF