Av de sju kommunene som deltok i nettverket, var Hemnes dårligst når det gjaldt heltidskultur (jmf. PAI-registeret). Omsorgssektoren hadde over flere år forsøkt å jobbe med dette problemet, uten å lykkes nevneverdig.

Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av tillitsvalgte, ledere og personalkonsulent. Rådmannens ledergruppe var styringsgruppe. Enhetsleder for omsorgstjenesten har ledet arbeidet.

Det har vært en bred politisk og administrativ forankring hele veien. Prosjektet er gjennomført uten ekstra økonomiske bevilgninger.

Fakta ved oppstart av prosjektet:

 • 80 % av ansatte jobber deltid
 • 20 % av ansatte jobber heltid, inkludert ledere og stab
 • Omsorgstjenesten har mange helgestillinger (under 20 %) - 9 % av ansatte i OMS jobber i slike
 • 15 % av helgestillingene (under 20 %) er vakante
 • Den tradisjonelle arbeidstidsordningen i dag er egne nattevakter, og dag/aften-turnus med arbeid hver 3. helg.
 • 31 over 60 år.
 • 8,58 % ansatte i omsorgsektoren går på ytelse fra KLP/ NAV
 • Deltidsansatte søker ikke på 100%-stillinger, de vil velge selv hvor mye de skal jobbe, når de skal jobbe m.v.

 

Resultater så langt

vhtPAe aNcDH 48ryUZan 5Nu 09elTullpsRvnS 2loEWgRaBB 6VEVg 2wZ 9qPyodaZNqEWgRaBFoEWgRaBFoEWgRaBFoEWgRaBFoEViMCPwfdZH 8FJnImhwAAAAASUVORK 5CYII=

 

Under ser vi at den gjennomsnittlige stillingsbrøken i omsorgstjenesten (unntatt miljøtjenesten) er høyere for sykepleiere enn for fagarbeidere og andre. Det mest gledelige her er tallene unntatt rekrutteringsstillinger, kun fem stillinger under 50% og en gjennomsnittlig stillingsbrøk på 83,2%.

Hk 9XQqCCxWAAAAAElFTkSuQmCC

 

Dette er en mer differensiert oversikt, men her er ikke miljøtjenesten med. Sektoren er under endring med nedtak av ressurser, så deres tall er ikke klar før senere i høst.

 

Evaluering- noen av punktene

 • Det viser seg vanskelig å oppnå de samme resultatene i miljøtjenesten som i de andre avdelingene. Dette handler mye om brukernes behov. Det kan være at vi her må se på andre tiltak.
 • Det samlede resultatet er bevegelig. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen har i noen måneder ligget høyere. Når ansatte går over i delvis pensjon eller gradert ufør m.v. endrer tallene seg, det er en del av normalen.
 • Det har vist seg at det å øke antall 100%-stillinger har vært vanskelig å få til innenfor gitte rammer. Allikevel er vi fornøyd med en økning fra 47 til 92 hele stillinger, det er nesten en dobling.
 • Partene er enige om å fortsatt jobbe fram mot målene i heltidserklæringen, - i første rekke fram mot 2025. Den gjennomsnittlige stillingsprosenten i omsorgstjenesten vil aldri kunne bli 100%. Vi trenger også rutinerte fagfolk som ikke kan jobbe full stilling, det må være plass til alle.