Informasjon:   Oppfølging av kommunestyrevedtak – økonomiplan 2014 - 2017

Høsten 2012 ble det  igangsatt flere prosesser som er meget arbeidskrevende og utfordrende som: kommuneplan, nærversprosjektet og oppfølging av budsjettvedtak for 2013.

Alle ansatte er gjennom eget skriv / oppslag  tidligere informert om at kommunestyret den 13.12.12 ba rådmannen om å utrede innsparingsforslag på minimum 25 mill. kr. til økonomiplanbehandlingen i juni 2013.

Dette er et oppdrag som, etter rådmannens mening, må utredes grundig og  forankres bredt. Både ledere, brukere og medbestemmelsesapparat må involveres i arbeidet.  Det ble arrangert en oppstartsamling den      7-8/1-13, hvor ledere og hovedtillitsvalgte deltok. Våren 2013 vil det gjennomføres ny(e) samling(er),  med samme målgruppe. 

Denne utviklingsprosessen innebærer også muligheter. Hemnes kommune ønsker å bli bedre i stand til å møte morgendagens utfordringer. Å tenke forebygging og å legge et livsløpsperspektiv tl grunn, vil være viktig.

 Følgende stikkord vil være sentrale i utredningsarbeidet:

·         Kvalitet

·         Samspill

·         Nytenkning

På vegne av Hemnes kommune søkte rådmannen KS om OU-midler for å få ekstern bistand til oppdraget. Hemnes kommune er gitt tilsagn om kr. 435.000 fra KS. «KS-Konsulent» er engasjert til å bistå kommunen i utviklingsprosessen.

I tillegg vil KS-Konsulent bistå enhetene i arbeidet med å utarbeide forslag, som skal legges frem for kommunestyret, samt koordinere utredningsarbeidet.

KS-Konsulent vil også bistå kommunen med å implementere de vedtak som kommunestyret fatter 20 juni 2013.

Det er utarbeidet en egen arbeidsbok som gir føringer for oppdraget, og hvordan vi forventer enhetene skal arbeide i prosessen. Kopi av arbeidsbøkene legges ut på avdelingene til informasjon. 


Informasjon:

Med ujevne mellomrom vil det bli sendt ut informasjon om arbeidet.  Dette vil du finne på oppslagstavlen på ditt arbeidssted.  Dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til arbeidet, så kan du ta kontakt med din nærmeste leder.  Så vil dette bli forsøkt besvart så raskt som mulig.

Fremdrift: 

  • Frist for å legge frem et forslag til rådmannen er 15.4.13.
  • Innen 01.05.13 skal rådmannen legge et samlet forslag frem for politisk behandling.
  • Kommunestyret skal fatte vedtak om ny økonomiplan på sitt møte 20. juni.

 

Korgen 09.01.13.


Amund Eriksen

Rådmann