OMORGANISERING OMSORGSTJENESTENE 2012 – OPPSUMMERING OG STATUS PROSESS

kom.png
Kommunestyret behandlet saken om administrativ omorganisering av helse- og omsorgssektoren 15.03, og vedtok rådmannens innstilling med ett unntak; at enhetslederstillingen skulle lyses ut eksternt.

Bestillingen var konkret å endre tjenesteenhetsstrukturen fra 3 enheter til èn enhet, samt opprette et tildelingskontor. Rådmannen ønsket en samlet ledelse, og en ens og spisset saksbehandling. I tillegg var etablering av ett kontaktpunkt for utskrivningsklare pasienter i sykehus fra 01.01.12 et helt klart mål.

Fra 15.05 er omsorg å betrakte som èn enhet:

 • Enhetsleder: Kari Brendås Lillebjerka
 • Sektorleder Miljøtjenesten: Gerd Else Vaag
 • Sektorleder Korgen omsorgstjeneste: Ragnhild Fineide
 • Sektorleder Hemnesberget omsorgstjeneste: Vigdis Reinholdtsen (fra 01.07.2012)

Den 15.05 ble det arrangert et møte der HTV, Rådmann, personalsjef, enhetsleder, sektorledere og avdelingsledere var til stede. Der ble prosessen oppsummert så langt, og fremtidig prosess skissert. Rådmannen ønsket at prosessen fortsetter med følgende organisering:

Styringsgruppe:         

 • Rådmann,
 • Personalsjef
 • Enhetsleder og Tove Buskli

Prosjektgruppe:

 • Enhetsleder                                        
 • Sektorledere
 • Mona Wennberg (NSF)
 • Tove Buskli (Fagforbundet)
 • Geir Iversen (Delta)
 • Bente Svendsen (FO)


Utvidet prosjektgruppe: Prosjektgruppe + avdelingsledere. Unn Fagerbakk når det er hensiktsmessig.

Brukermedvirkning:
Eldrerådet, Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede og Områdestyret informeres underveis i prosessen. I den grad at omorganiseringen medfører endring i tjenestetilbudet, skal det vurderes å inkludere brukerrepresentasjon i arbeidsgrupper. Forslag om endring av tjenestetilbud må legges frem for politisk beslutning. Alle referat og informasjon som er utarbeidet, er også sendt disse.

Miljøtjenesten:
Redusert med 0,5 årsverk ledelse, endret fra 3 til 4 avdelinger. Så lenge boligstrukturen er slik den er i dag, er det primært valgt at avdelingslederne går i turnus, med avsatt tid til ledelse etter personal- og brukergruppens størrelse. Denne løsningen er valgt for Prestegårdshagen, Villmoneset og Barneavlastningen. Aspmoen 20 og Aspmoen 29 er slått sammen til èn avdeling som har avdelingsleder som ikke går i turnus. Valget om å slå sammen A20 og A29 til en avdeling er en vurdering prosjektgruppen er kommet fram til som en god løsning med tanke på utviklingsarbeid som skal i gang på Aspmoen, med boligstruktur og gode løsninger for fremtiden i fokus. Saken er også diskutert med NFU.

Korgen Omsorgstjeneste:
Redusert med 1,0 årsverk ledelse, endret fra 4 til 3 avdelinger. Etter andre gangs utlysning er det tilsatt avdelingsleder på sykehjem for demente, startet i februar 2013. Det er nå ute tredje gangs utlysning på avdelingsleder i hjemmetjenesten. KOM har i noen måneder styrket administrasjonen med 0,5 årsverk (intern tilpasning). Dette skyldes sektorlederes arbeid med samhandlingsreformen, både kommunalt og interkommunalt.

Hemnesberget omsorgstjeneste:
Redusert med 1,0 årsverk ledelse, endret fra 3 til 2 avdelinger. Avdelingsleder for hjemmetjenestene på plass fra 17.09.2012.

Tildelingskontoret:
Etablering av tildelingskontor er en del av omorganiseringen. Etableringen er organisert gjennom et eget prosjekt. En prosjektstilling startet 01.12.2011 (50%), og gikk over i full stilling fra februar 2012. Den andre saksbehandleren startet 13.08.2012. Alle vedtak og saksfelt er nå overført til tildelingskontoret. Tjenesten har også etablert et kontaktpunkt for utskrivningsklare pasienter i sykehus, som har fungert meget bra for alle parter. Prosjektgruppen har avsluttet prosjektet og overleverer rådmannen rapporten i rådmannens ledergruppe 03.12.2012. Ordningen med tildelingstjenesten blir fast fra 01.12.2012.

Administrasjon og stab:
Enhetsleder og 1 årsverk merkantil/saksbehandler er lokalisert på rådhuset. Det er også tildelingskontoret og sektorleder i miljøtjenesten. Tildelingskontoret og merkantil/saksbehandler danner sammen et ressurs- og kompetanseteam. De er superbrukere på flere områder og i fagprogram. De tar seg av opplæring av nyansatte, kursing, oppgraderinger, utarbeiding av maler, skjema, søknadsskjema, informasjon, serviceerklæringer m.v. Alle disse ressursene er internt rekruttert og utløser ingen nye årsverk.

Prosjekt økt grunnbemanning/redusert sykefravær HOM:
Bemanningsprosjektet i omsorgstjenesten på Hemnesberget er også en del av prosessen. Prosjektet fungerer veldig bra, og har «reddet» sektoren siste halvår, som har vært preget av mange vakanser og høyt sykefravær. To prosjektansatte har trukket seg etter å ha prøvd en tid, resterende takler dette veldig bra og flere vil inn i prosjektet. Dette kan være en forløper til en fremtidig vikarbase for hele omsorgstjenesten. Det vurderes nå om prosjektet skal prøves ut i den øvrige tjenesten. Vi kommer tilbake med mer statusinformasjon etter jul.

Det jobbes med å få på plass standarder og serviceerklæringer for alle omsorgstjenestene. Også rutiner og gode samarbeidsarenaer planlegges og utarbeides. Det er fremdeles ikke helt på plass ansvars- og oppgavefordeling mellom omsorgstjenestens tre ledernivå. Noe av dette styres gjennom delegasjonsarbeidet som er i gang i kommunen. Prosessen videre skal komme fram til hvilke oppgaver som skal legges til en stab, og hvilke oppgaver som skal ligge i sektorene. Dette har en sammenheng.

03.12.2012 skrev Tove Buskli, leder i Fagforbundet i Hemnes:
Kommentar til prosess omorganisering av omsorgstjenesten og miljøtjenesten. Etter orienteringen i siste møte i "Ryddekomitèen" har Fagforbundet ingen merknad til enhetsleders statusrapport. Det har forøvrig vært en helhetlig og positiv prosess, som i dag fremstår som vellykket. Organisatorisk er enhet omsorg nå på plass i sin nye skrud.

04.12.2012
Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder