Samfunn- og miljøutvalget har i møte 15.05.2024, sak 29/2024, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Høgda boligfelt på offentlig ettersyn.

 

Planforslaget med vedlegg er tilgjengelig for offentlig innsyn på denne siden samt på rådhuset.

Sakens dokumenter vil bli oversendt på forespørsel.

 

Formålet med planen er å legge til rette for et boligområde med 4 tomter.

Uttalelser/merknader sendes Hemnes kommune v/ Plan, Sentrumsveien 1 8646 Korgen, evt. på e-post til postmottak@hemnes.kommune.no så snart som mulig og senest 18.07.2024»