Økt tilgjengelighet til legekontorene i Hemnes kommune

 

Økte telefon- og ekspedisjonstider ved legekontorene

I forbindelse med Samhandlingsreformen er det vedtatt ny forskrift om Fastlegeordning i kommunene. I forskriften § 21 om Allmenne tilgjengelighetsbestemmelser heter det: Fastlegen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser i sin åpningstid. Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter.

Da kommunestyret behandlet budsjett og økonomiplan for perioden 2013 – 2016 i desember 2012, ble det fattet vedtak om å styrke bemanningen ved legekontorene for å øke tilgjengeligheten til kontorene for kommunens innbyggere. Vedtaket tilsier en økning på en 1,1 stilling som helsesekretær i løpet av 2014, med en halvpart i 2013 og en halvpart i 2014.

Legekontorene på Hemnesberget og i Korgen ønsker å informere om at telefontiden ved begge kontorene blir utvidet fra og med uke 8.

Ved Korgen legekontor blir kontortiden mellom 09.00 og 15.00, med en matpause mellom 12.30 og 13.00, mandag, tirsdag og onsdag hver uke. Torsdag og fredag blir telefontiden mellom 09.00 og 12.30.

Ved Hemnesberget legekontor blir kontortiden mellom 09.00 og 15.00, med en matpause mellom 12.45 og 13.15, mandag, tirsdag og onsdag hver uke. Torsdag og fredag blir telefontiden mellom 09.00 og 12.45.

Åpningstiden i ekspedisjonen ved begge legekontorene vil være fra kl. 08.30 - 15.00, med matpause mellom 12.30 og 13.00, alle hverdager i uken.

 

Kortere ventetid

I forskrift om fastlegeordning i kommunene § 21 heter det videre: Fastlegen skal prioritere listeinnbyggerne ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.  Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.

Ventetidene ved legekontorene er pr januar 2013 på 3 uker ved Hemnesberget legekontor og 3 uker ved Korgen legekontor. Det er dessuten avsatt timer til øyeblikkelig hjelp hos hver av legene hver dag.

Det er vanskelig å se for seg at kravet om å få tilbud om konsultasjon normalt innen fem arbeidsdager, skal kunne la seg gjennomføre med dagens legedekning. Behov for en ny legehjemmel til kommunen vil derfor kontinuerlig vurderes.

 

Nye måter å bestille timer og resept

I forskrift om fastlegeordning i kommunene § 21 heter det: Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk.

Hemnes kommune er i ferd med å lage hjemmesider for begge legekontorene. Når dette kommer i drift kan de av kommunens innbyggere som har tilgang til data med internettforbindelse bestille timer og resepter via internett.

Kommunene vurderer dessuten å innføre en mulighet til å bestille timer og resepter via sms-meldinger på mobiltelefonen.

Ved å gjennomføre ovennevnte tiltak håper Hemnes kommune at det vil bli lettere for kommunens innbyggere å få kontakt med legekontorene. Ordningen trer i kraft fra og med uke 8 (mandag 18. februar)  i 2013.

 

Dag Brygfjell

Enhetsleder for helse- og barneverntjenesten

Hemnes kommune

Mob 99 69 89 56