Bakgrunn for valg av rensemetode

Styrende regelverk for etablering og drift av nytt avløpsrenseanlegg er forurensningsforskriften, i dette tilfellet kapittel 13, utslipp av avløpsvann fra tettbebyggelser mindre enn 10 000 pe til sjø, mindre følsomt område.

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

I prosjekteringsfasen vil søknader om utslippstillatelse, evt. endring av eksisterende utslippstillatelse med tilhørende dokumentasjon, gjennomføres og behandles.

 

Områdeinndeling:

rense 1.jpg

 

Krav til renseløsning

Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område, skal ikke forsøple sjø og sjøbunn, og minst etterkomme enten;

a)

20% reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget,

b)

100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi,

c)

sil med lysåpning på maks 1 mm, eller

d)

slamavskiller utformet i samsvar med § 13-11.

 

Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må etterkomme kravet i bokstav a eller b. Utslipp vil bli modellert og etablert på mest gunstige sted mht strøm og temperaturforhold i resipient. Utløpet til sjø vil bli ført til 15 - 20 meters dyp.

Rensegraden skal dokumenteres overholdt gjennom min. 6 prøver pr. år på anlegg under 1000 pe og 12 prøver på anlegg over 1000 pe.

Hemnes renseanlegg dimensjoneres for en belastning på inntil 2000pe. Dette tilsier krav om ett-trinns rensing med sil som eneste rensetrinn.

 

Definisjoner:

SS, suspendert stoff       = vannets innhold av partikulært materiale

Pe, personekvivalenter = belastning pr person med hensyn til volum eller forurensningsmengde pr døgn.

 

Krav vedr. luktutslipp

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. Eventuelle henvendelser om luktproblemer skal registreres og oppbevares av den ansvarlige i minst fem år. Jfr forurensningsforskriftens §13-10.

Anlegget vil bli prosjektert og bygd med høyeste krav til luftrensing, f.eks fotooksydasjon (ozon) og kullfilter eller annen tilsvarende renseprosess. Prosessen fjerner også bakterier med UV- stråling.

rense 2_480x360.jpg

 

Ved tømming av container, ca. 1 g pr mnd, kan det forekomme noe luktutslipp gjennom port som følge av tap av undertrykk når porten åpnes. Opplasting av container vil kun  noen få minutter, slik at det ikke vil være luktproblemer av noen betydning.

 

 

Renseprosess:

Typisk primærrenseanlegg

rense 3.jpg

 

 

Tverrsnitt silmaskin, prinsipp

rense 4.JPG

 

Ledningsanlegg og pumpestasjoner.

Før dagens renseanlegg ble etablert, gikk avløpsvannet urenset til sjø gjennom flere separate utslipp i langs strandsonen fra Odden til Oldervika. Dette skapte uheldige forhold i form av avløpssøppel og lukt i strandsonen, noe som også skapte store begrensninger i bruk og utvikling av området. På begynnelsen av 80-tallet ble kravende til avløpsanlegg skjerpet og i første grad gjaldt det utslippene. Kommunen måtte derfor starte arbeidet med en større oppgradering av de eksisterende avløpsanleggene på alle 5 tettstedene. På Hemnesberget var kravet i henhold til utslippstillatelsen et utslipp for bebyggelsen på sørsiden, og et utslipp på Juvika.

På 80/90 tallet ble det gjennomført et omfattende arbeid med å etablere flere pumpestasjoner og en avskjærende ledning fra fergekaia og fram til nytt renseanlegg ved Rana tre. Grunnen til at renseanlegget ble lagt ved Rana tre var at hovedtyngden av det eksisterende ledningsnettet hadde endepunkt her Utslippet ble lagt 2 m under laveste lavvann. Det som ikke ble gjort ved dette arbeidet var å separere spillvann og overvann.

I 2002 startet arbeidene med separering av avløpsanlegg på øvrige plasser på Hemnesberget. Dette skal, når alt er ferdigstilt, medføre reduserte vannmengder ned til renseanlegg og pumpestasjoner.

En ny avskjærende ledning langs 808 vil medføre stor reduksjon av vannmengde (ca. 60%) ned til området Lapphellvegen - Sjøgt. Avløpet fra alle abonnenter mellom Åsen og fergekaia som ligger nord for 808, vil renne i selvfall og dermed vil det bli tilsvarende reduksjon i pumpebelastning. Opprustningen av fv. 808 gir oss en unik mulighet til å legge en selvfallsledning fra krysset med Juvikvegen til fergekaia. I og med at vegvesenet skal legge overvannsledning i hele traseen blir kostnadene med selvfallsledningen svært lave.

Dagens pumpeanlegg i Sjøgt - Lapphellvegen skal snues, slik at man i stedet for å pumpe vannet fra fergekaia til Oldervika skal pumpe den reduserte vannmengden fra Oldervika til området mot fergekaia. På grunn av de reduserte vannmengdene har dagens ledningsnett god nok kapasitet til at pumping kan gjennomføres uten at nye ledninger må legges. Prosessen med å snu pumperetningen gjøres ved at tilknytningspunktet for ledningen ut fra pumestajonene graves opp bendes motsatt veg. Dette er en kurant og lite kompisert operasjon.

 

Situasjonskart

rense 5_700x481.jpg

 

rense 6_700x481.jpg

 

rense 7_700x480.jpg