Ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Covid-19

Hemnes kommune har mottatt et tilskudd på kroner 284.000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende tildeling fra tredje del av tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Dette er en del av en pott på 750 millioner kroner som er fordelt til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører.
 
Det skal søkes innen 6. oktober 2021 gjennom Regionalforvaltning.no (Hemnes kommune – Kompensasjonsordning Covid 2021 – tredje del)
 

1. Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak hos lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

 

2. Lokal forvaltning og frister

Ordningen lyses ut den 16. september 2021 med søknadsfrist den 6. oktober 2021.
Søknadene behandles av Formannskapet den 20. oktober 2021 etter saksbehandling i kommunens næringsteam.
Melding om vedtak vil være skriftlig begrunnet og gitt i tilskudd/avslagsbrev. Søker må bekrefte aksept av vilkår innen 3 uker etter vedtak.
Midlene utbetales innen to uker etter bekreftelse av vilkår.
Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 2021, skal tilbakebetales til KMD.

 

3. Utgifter og tap det kan søkes om støtte til

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner.
 • Kostnader til permitteringer for virksomheter som har vært pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans.
 • Omsetningssvikt, m.m.
   

4. Vilkår og prioritering

 • Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter registrert i Hemnes kommune, som har sin hovedvirksomhet innen kommunen, og som ble/er rammet av strenge smitteverntiltak.
 • Virksomheter som fikk støtte fra kommunal kompensasjonsordning for Covid-19 våren 2021, kan kun søke kompensasjon for tap/merkostnader for perioden fra mars/april – september 2021.
 • Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.
 • Hemnes kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen.
 • Små enheter og virksomheter innenfor reiseliv, arrangement og detaljhandel vil prioriteres, samt oppstartsbedrifter som kan dokumentere tap av ny omsetning/kontrakter eller avbestillinger.  
 • Foretak med minimum ett årsverk vil bli prioritert.
 • Foretak med et prosentvis tap på over 30% vil bli prioritert
 • Søknader med mangelfull dokumentasjon blir ikke vurdert.
 • Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, støtte fra andre kompensasjonsordninger og tilgjengelige midler til fordeling.
 • Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.
 • Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Ved avdekking i ettertid av feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt.
 • Kommunen vil offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

5. Krav til søker

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares i søknaden innen gitt frist:

 1. Søker må på en oversiktlig måte dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19 pandemien.
 2. Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i tillegg til evnt. prosentvise omsetningstap som oppgis i søknaden, må bekreftes og signeres av revisor eller regnskapsfører.
 3. Søker må legge med en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 4. Søker er selv ansvarlig for å gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 5. Søker er ansvarlig for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Det skal søkes innen 6. oktober 2021 gjennom Regionalforvaltning.no (Hemnes kommune – Kompensasjonsordning Covid 2021 – tredje del).
Utfyllende informasjon legges ved søknaden som vedlegg.
 

6. Regelverk

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Det er i hovedsak tre måter kommunene kan tildele støtte på.

 • Bagatellmessig støtte
 • Offentlig støtte etter gruppeunntaksforordningen.
 • Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket.

Mer informasjon på ESAs hjemmesider: https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-rules-covid-19

7. Rapport over bruk av fondet
Hemnes kommune rapporterer bruk av fondet via Regionalforvaltning.no

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med Bygdeutvikler:
954 76544 / marit.valla@hemnes.kommune.no