Hemnes kommune har mottatt et tilskudd på kroner 408.000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende tildeling fra sjette del av tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Dette er en del av en pott på 500 millioner kroner hvor hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak.

Alle kommuner får 250.000 kroner i grunnbeløp. Resten er fordelt etter antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1. kvartal 2021.
 
Det skal søkes innen 28. februar 2022 gjennom Regionalforvaltning.no (Hemnes kommune – Kompensasjonsordning Covid 2021 – sjette del)
 

1. Mål

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Hemnes kommune har laget et sett med kriterier basert på tilskuddsbrevet fra KMD.

2. Lokal forvaltning og frister

Ordningen lyses ut den 3. februar med søknadsfrist den 28. februar 2022.
Søknadene behandles av Formannskapet den 22. mars 2022 etter innstilling fra rådmannen.
Melding om vedtak vil være skriftlig begrunnet og gitt i tilskudd/avslagsbrev. Søker må bekrefte aksept av vilkår innen 3 uker etter vedtak.
Midlene utbetales innen to uker etter bekreftelse av vilkår.
Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 30.06.2022, skal tilbakebetales til KMD.

3. Utgifter og tap det kan søkes om støtte til

 • Tap, omsetningssvikt og merutgifter som følge av covid-pandemien
   

4. Vilkår og prioritering

 • Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter registrert i Hemnes kommune, som har sin hovedvirksomhet innen kommunen, og som har vært/er rammet av corona-restriksjoner.
 • Virksomheter som tidligere har fått støtte fra kommunal kompensasjonsordning for Covid-19 kan søke, men tidligere beløp fra samme ordning vil komme til fradrag i en eventuell ny tildeling.
 • Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.
 • Hemnes kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen.
 • Bedrifter innen reiselivsnæring, bl.a. overnatting, servering og reisearrangører, vil bli prioritert ved tildeling av minst 40% av midlene.
 • Foretak med minimum ett årsverk vil bli prioritert.
 • Søknader med mangelfull dokumentasjon blir ikke vurdert.
 • Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, støtte fra andre kompensasjonsordninger og tilgjengelige midler til fordeling.
 • Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.
 • Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Ved avdekking i ettertid av feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt.

 

5. Krav til søker

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende informasjon og vedlegg være levert innen gitt frist i regionalforvaltning.no:

 • Alle de påkrevde feltene i regionalforvaltning.no må være utfylt og søknadssum må være oppgitt. Alt av tidligere støtte fra offentlige kompensasjonsordninger må oppgis i søknaden.
 • I et eget vedlegg må søker selv beskrive hvordan tap, merutgifter eller omsetningssvikt har oppstått, i hvilken periode, og hvilken sammenheng dette har med covid.
 • Tapet, omsetningssvikten eller merutgiften må tallfestes og dokumenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte, og være i tråd med øvrig dokumentasjon i søknaden.
 • Årsresultat for 2019, 2020 og 2021 (foreløpige tall) skal legges ved så framt bedriften har hatt aktivitet disse årene.
 • Regnskapsfører må bekrefte gjennom signert vedlegg at alt av tall er dokumentert/riktig begrunnet og i tråd med bedriftens regnskap.
 • All annen dokumentasjon som er brukt som grunnlag for søknaden, må kunne framskaffes hvis saksbehandler eller revisor ber om dette for kontroll i forbindelse med saksbehandling.

Det skal søkes innen 28. februar 2022 gjennom Regionalforvaltning.no (Hemnes kommune – Kompensasjonsordning Covid 2021 – sjette del). 

6. Regelverk
Departementet har laget et søknadsskjema for den notifiserte ordningen som sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid- 19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte.

7. Rapport over bruk av fondet
Hemnes kommune rapporterer bruk av fondet via Regionalforvaltning.no innen 30.06.2022

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med Bygdeutvikler:
Tlf: 95 47 65 44
E-post: marit.valla@hemnes.kommune.no