Teknisk- og miljøutvalget i Hemnes vedtok 10.01.2019 sak 1/19 10 at detaljregulering for Tømmerbakkmoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 med følgende endringer: Reguleringsbestemmelser endres for § 5 4. ledd til: Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 6 og 9 meter for formålet boligbebyggelse og § 5 12. ledd til: Bygninger tillates med flatt tak. Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygninger på formålet BKB skal ikke overstige 12 meter. På formålet boligbebyggelse tillates flatt tak inntil 6,5 meters høyde.

Den 27.02.18 ble det varslet om oppstart av planarbeid for Tømmerbakkmoen. Frist for å komme med uttalelse ble satt til 22.03.18. Etter innsigelser fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland legges nå planforslaget frem for ny første gangs behandling. Planen legger nå til rette for 17 nye boligtomter og areal for bolig/forretning/kontor. Det legges ikke opp til at det tillates industrivirksomhet eller etablering av kjøpesenter i planområdet. Tiltaket ligger i nærhet til barnehage, skole og sentrumsfunksjoner.

Planområdet består i dag av to eneboliger og et mellomlager for grus. Området består ellers av spredt granskog i kupert terreng. Atkomst til området er via Korgfjellveien. Tiltaket er ikke i strid med overordnet plan. Kommunene har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredninger § 4 fjerde ledd konkludert med at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt.

Tiltaket innebærer fortetting av sentrumsområdet og det legges opp til at bebygd areal kan være 30% av tomtearealene. Det skal legges vekt på å skape gode uterom for hver tomt. Planen tilrettelegger ikke for lekeplass, da skoleplass og park ligger i nærhet til planområdet. Siden forrige behandling er grensen mellom forretning/kontor og boligbebyggelse endret. Dette på bakgrunn av støyfaglig vurdering og for å utnytte området maksimalt. To av de tidligere tomtene er tatt inn under formålet bolig/forretning/kontor, mot at det er lagt inn 7 nye boligtomter sør i planområdet. For å møte innspill til planen og samfunnsutvikling legges det også opp til at det i forretnings- og kontorbygg kan være leiligheter i øverste etasje. Planen legger nå til rette for 17 nye boligtomter i tillegg til et areal på 15 dekar som kan benyttes til bolig/forrentning/kontor. I tidligere behandling av planforslaget ble bestemmelser om utnyttelse og uteopphold 2 i tillegg til kjøpesenterbestemmelse tatt ut av planforslaget. Dette i sammenheng med uklar støyproblematikk, gjorde at Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland kom med innsigelse til planforslaget. Bestemmelser er sentrale for å sikre ulike interesser og for å skape gode bomiljø. Det vurderes slik at det nye forslaget er mer skikket til å imøtekomme behovet for boligtomter i Korgen, samtidig som det legges opp til store arealer som kan benyttes til forretning og kontor. Planen anses å inneha de nødvendige bestemmelser om arealbruk og vektlegger gode bomiljø, hvor hensynet til barn og unge er ivaretatt. Reguleringsbestemmelsene gir føringer for bebyggelse i gul støysone. Økt byggehøyde på kombinert formål anses ikke å være sjenerende for naboer til området, eller innenfor planområdet.

For mer informasjon i saken kontaktes saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik på telefon 75 19 70 42 eller karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no.

Frist for å uttale seg i saken er satt til 20.03.2019. Uttalelser sendes til postmottak@hemnes.kommune.no eller Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN.

Dokumenter i saken:

1G Plankart.pdf

1G Reguleringsbestemmelser.pdf

1G Planbeskrivelse med ROS-analyse.pdf

Vedlegg 1 - Støyutredning for boligfelt på Tømmerbakkmoen i Korgen.pdf