- Dårlig språk i offentlige brev stjeler tid fra innbyggerne og kan være et problem for rettsikkerheten. Når folk ikke skjønner offentlige vedtak er de ikke i stand til å ivareta egne rettigheter og forstå sine plikter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Staten har siden 2009 arbeidet med å skrive et enkelt og tydelig språk for å kommunisere bedre med innbyggerne. Nå utvides klarspråkarbeidet også til kommunal sektor. Kommunenes interesseorganisasjon KS vil gjennomføre et pilotprosjekt med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Sanner mener tiltaket har et stort potensial.

- Kommunene har mye kontakt med innbyggerne og tilbyr stort sett de samme tjenestene i hele landet. Gjenbrukspotensialet til forståelige og klare standardtekster, brev og digitale tjenester er derfor spesielt stort i kommunesektoren. Godt språk betyr færre telefonhenvendelser og kan frigjøre ressurser i den kommunale forvaltningen, sier Sanner.

Pilotprosjektet skal forbedre språket i flere standardtekster som brukes av kommunale myndigheter. Tekstene skal deretter deles slik at alle kommuner kan ta dem i bruk. Pilotprosjektet skal også gi anbefalinger til hvordan et større klarspråksprosjekt bør organiseres og hvilke tekster som er viktigst og som bør prioriteres i det videre arbeidet.

Kommuner og fylkeskommuner har direkte kontakt med innbyggere og næringsliv. De utformer mange vedtak, lager tallrike retningslinjer og informasjonsbrev. Volumet av brev og dokumenter er derfor stort.

Dårlig språk koster staten forsiktig anslått 300 millioner kroner i året. Det er ikke gjort tilsvarende undersøkelser for kommunesektoren.