Mer forutsigbarhet i tildeling til større næringsprosjekter i Hemnes Kommune

Hemnes formannskap behandlet i sitt møte 23/10 en sak om bruk av kommunale næringsfond. Målsettingen var å få mer forutsigbarhet i bruk av fondsmidler i større næringsprosjekt. Da kommunen i 2009 fikk tildelt 7,5 mill kr fra staten til det såkalte «Vefsna-fondet», ble det fordelt ut forholdsvis mye penger til store og små næringsprosjekter over en kort periode. Midlene var øremerket til dette formålet, og bidro til realisering av mange gode prosjekt i kommunen. I denne perioden ble den kommunale stønadsandelen på større næringsprosjekt forholdsvis høg. Nå er midlene fra dette spesielle fondet nærmest oppbrukt, og kommunen ser ikke at den har mulighet til å bidra med så store andeler i større næringsprosjekter.

Både i 2012 og 2013 har kommunen måtte finne midler til næringsutvikling på andre måter. Satsingen på næringsutvikling og viljen til å støtte opp om ulike prosjekt er stor. Utfordringen er at det totalt sett er mindre midler tilgengelig. Vefsnafondet kom som en ekstraordinær engangstildeling. Når det er mer begrenset tilgang på midler, er det viktig at den kommunale næringsstøtten er mest mulig forutsigbar, og at planer og søknader kan utvikles i forhold til dette. Det søkes hele tiden etter å finne mer ressurser for dette formålet. Men det vil være vanskelig for kommunen å fortsette å legge seg på det nivået som Vefsnafondet ga for en begrenset periode.

Formannskapet besluttet å legge seg på en andel kommunal næringsfondsstøtte på ca 2% til større prosjekter som et utgangspunkt. Det ble presisert fra flertallet, og i vedtaket, fra formannskapet at det er mulighet for individuelle tilpasninger. Kommunen skal i 2013 ta til med arbeidet med en plan for nærings- og bygdeutvikling. Her vil det være naturlig å se på denne ordningen på nytt. Kommunen vil søke å få til det optimale innenfor tilgjengelige rammer.

I en kommentar til saken sier ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir at han er godt fornøyd med vedtaket. – Dette gir en bedre forutsigbarhet og tydelige føringer, både for de som står som søkere og for administrasjonen som skal gi råd, veilede og saksbehandle. Det gir også føringer for oss politikere. Det er imidlertid viktig å presisere, sier ordføreren, at Vefsnafondet ga oss unike muligheter for en kort periode. Der er vi ikke lenger. Men både jeg som ordfører og formannskapet som næringsutvalg, vil ha fokuset på næringsutvikling som en av de aller høyeste prioriterte oppgavene våre fremover. Dette gjenspeiles også i prioriteringene i planstrategien avslutter ordfører Petersen-Øverleir.