konfliktradet liten

Sekretariatet for konfliktrådene vil etablere oppfølgingsteam i 8 distrikter som hver er tilknyttet et lokalt konfliktråd. Det skal ansettes en ungdomskoordinator med hovedoppgave å etablere og drifte oppfølgingsteam etter konfliktrådsmodellen i distriktet. Oppfølgingsteamene skal sikre en forutsigbar og rask oppfølging av den enkelte unge lovbryter gjennom et forpliktende og strukturert tverretatlig samarbeid. Oppfølgingsteamet skal følge opp den enkelte unge lovbryter. Ungdomskoordinatoren vil også få ansvaret for forvaltning av ungdomsstraffen når den blir implementert.

Ved konfliktrådet på Helgeland er stillingen som ungdomskoordinator ledig fra 1. mai 2012 .

 

Ungdomskoordinatoren skal være faglig ansvarlig for etablering og drift av oppfølgingsteam ved Konfliktrådet på Helgeland. Konfliktrådslederen er nærmeste overordnet og ansvarlig for tiltaket i sitt distrikt

Det skal tas utgangspunkt i de verdier og prinsipper som konfliktrådene bygger på, og den som ansettes vil inngå som en del av konfliktrådets virksomhet. Oppfølgingsteamene består av representanter for de etater som naturlig hører sammen rundt en forpliktende oppfølging av den enkelte lovbryter, for eksempel politi, barnevern, rusomsorg, skole, helsetjenesten, konfliktrådet, kriminalomsorgen, barn og unge selv, familien og nettverk. Ungdomskoordinatoren er ansvarlig for innkalling av samarbeidspartene og leder oppfølgingsteamet.

Ungdomskoordinatoren rapporterer til konfliktrådsleder. I tillegg er det etablert en stabsfunksjon i Sekretariatet for konfliktrådene som vil støtte implementering og drift av ordningen.

Vi søker en person med minimum tre års høyere utdannelse og relevant erfaring fra offentlig virksomhet. Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet i forhold til egenskaper som evne til samarbeid, fleksibilitet, selvstendighet og evne til å arbeide systematisk. Det kreves høy gjennomføringsevne samtidig som dette skal balanseres mot kvaliteten i tiltaket, gjerne dokumentert gjennom tidligere arbeid. Det kreves god kunnskap om forvaltningen på ulike nivåer og forståelse for hva som skaper gode relasjoner i samarbeid med andre (forvaltningssamarbeid). Interesse for kriminalpolitiske spørsmål og kunnskap om ungdomskriminalitet og atferdsproblemer blant barn og unge er ønskelig.

I konfliktrådene ønsker vi et kulturelt mangfold blant våre ansatte og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn å søke.

Søkere bør disponere egen bil.

Stillingsinnehaver må også påregne noe arbeid utenfor ordinær arbeidstid, samt noe reisevirksomhet i distriktet og i forbindelse med sentral opplæring og møtevirksomhet.

Stillingen er plassert som rådgiver (kode 1434), i ltr. 53-57. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konfliktrådet tlf. 22 03 26 82.

Søknad sendes: helgeland@konfliktraadet.no innen 01.02.2012.