Lagmannsrettens dom og Høyesteretts beslutning innebærer at ACE må betale nær 90 millioner kroner til kommunene. Forsikringspolisen er begrenset til 50 millioner kroner, men med tillegg av forsinkelsesrenter og saksomkostninger for tingrett og lagmannsretten, er beløpet ACE må betale til kommunene over 86 millioner kroner.

Som kjent kom Borgarting lagmannsrett i dom 22. april 2016 til at Terra var erstatningsansvarlig for sin uaktsomme rådgivning både overfor Haugesund og Hattfjelldal kommuner. ACE anke over dette spørsmålet har ikke ført frem.

I spørsmålet om kommunenes krav var dekket under en eller to poliser kom lagmannsretten, på samme måte som tingretten, til at kommunenes krav er kun dekket under en polise (polisen for 2007/2008). Hattfjelldal fremmet en begrenset anke over dette forsikringsrettslige spørsmålet til Høyesterett. Av Høyesteretts beslutning fremgår at også denne anken er nektet fremmet.

Lagmannsrettens avgjørelse om at Terra er erstatningsansvarlig overfor både Haugesund og Hattfjelldal kommuner har betydning for alle kommunene som har vært involvert i saken. For det første har rettens uttalelser om ansvarsforholdet betydning for de seks øvrige kommunenes søksmål mot ACE. At ansvarsforholdet så klart fastslås i dommen har også betydning for konkursboets fordringsprøvelse. For det tredje har den rettskraftige dommen betydning for den gjenstående forsikringssaken mot AIG om styreansvarsforsikringen, som også omfatter den tidligere ledelse i Terra Securities. 

Kommunene er tilfreds med at det nå settes sluttstrek for ansvarsspørsmålet. Domstolenes avgjørelse av hvem som hadde ansvaret for Terraskandalen har vært det vesentlige, og kommunene ser på den rettskraftige dommen som en oppreisning. Dommen bekrefter kommunenes syn på Terras rådgivning. Samtidig avkrefter dommen det inntrykket Terra og forsikringsselskapet har forsøkt å skape av kommunenes involvering. Dommen slår fast at det er Terras uaktsomme rådgivning som har forårsaket tapene kommunene er påført, og at det ikke er grunnlag for avkortning i forsikringsbeløpet.