Virkemidlet omfatter: 1 mill. kr årlig til delfinansiering av kvinneretta tiltak - Kvinnemillionen.

Målgruppe: Kvinner og deres lokalsamfunn/kommune.

Disse kan få tilskudd til aktiviteter/tiltak/prosjekt: Lag, foreninger, nettverksgrupper, kommuner. Det gis ikke støtte til ordinær drift i etablerte virksomheter, eller til enkeltpersoner eller enkeltbedrifter. Enkeltpersoner kan være prosjektledere, men tiltaket må angå flere.

Typer prosjekt som støttes: Prosjekt som bidrar til formålet med tilskuddsordninga. Vi oppfordrer til å tenke nytt og utradisjonelt og til prosjekt som skaper utvikling i landsdelen!

 Vi prioriterer prosjekt/tiltak som utvikler eller bidrar til:

 

  • Kvinnenettverk og faglig utvikling i forhold til å øke andelen kvinnelige gründere og/eller å øke andelen kvinner i politikken.
  • Flerkulturelle møteplasser og samhandling for å inkludere innvandere

 

Vilkår: Kommunen må være formell søker, men andre kan være prosjekteier og prosjektansvarlig. Prosjekteier/-ansvarlig må derfor henvende seg til sin kommune for å få godkjent prosjektet, før søknad ev. sendes til fylkeskommunen. Det kreves 20 % egenandel. Den kan dekkes ved dugnad, ev. kursavgifter, andre inntekter, egne penger eller bidrag fra kommunen
 

        Tiltaket det søkes om tilskudd til, må bidra til formålet for tilskuddsordningen.

Støttenivå: Maks. søknadsbeløp: kr 100 000,-. Inntil 80 % av tilskuddsgrunnlaget


Krav til søknad: 

Søknaden sendes elektronisk påhttps://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx. Søknadsskjemaet fylles ut av prosjektansvarlig/-leder eller kommunen. Den aktuelle kommunen skal registreres som søker i skjemaet. Kommunens bekreftelse på sin status som formell søker skal legges som vedlegg i søknaden.

Artikkel er lånt fra NFK.