Hemnes kommune har satt i gang arbeidet med to kommunedelplaner.  Arbeidet er organisert som et prosjekt, der rådmannen er prosjekteier.

Det skal utarbeides en plan for Barn & Unge, og en plan for Helse & Omsorg. Kommunedelplan skal være en overordnet plan for et delområde i kommunen, og planene skal fungere som kommunens styringsverktøy.

Formålet med planen er at Hemnes kommunes visjon, mål og strategi skal forankres i et overordnet planverk. Planverket skal være et virkemiddel for å skape gode og trygge vilkår for mottakere og leverandører av tjenester.

Tirsdag 14.oktober vil forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- & bygningslovens §§ 4,1,11-12 og 11-13. Forslaget kan da ses på kommunens hjemmeside og på rådhuset i Korgen.

Prosjektleder er Heidi Lien, tlf 951 73 024 og prosjektmedarbeider Synnøve Ødegård, tlf 993 18 707.

Frist for uttalelse til planprogrammet er satt til 25.11.2014. Uttalelser sendes til Sentrumsveien 1, 8646 Korgen eller heidi.lien@hemneskommune.no eller synnove.odegaard@hemnes.kommune.no

 

Rådmannen