I saksbehandlingen vil det inngå medvirkningsmøter og informasjon vil bli lagt ut på Hemnes kommune sine hjemme- og facebooksider.

Saksbehandlere er:
Karl-Johan Lenningsvik, tlf. 75 19 70 42 og Trond Møllersen, tlf. 75 19 71 33

Frist for uttalelse til planprogram og oppstart av planarbeid er satt til 08.08.2014. Uttalelser sendes til Sentrumsveien 1, 8646 Korgen eller postmottak@hemnes.kommune.no

Rådmannen

Vedlagt ligger utkast til planprogram: