Reguleringsplan Rana Trevarefabrikk:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, 1 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid for område i Oldervika på Hemnesberget (Rana Trevarefabrikk AS). Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av industriområdet.

Rana_tre

Reguleringsområde Rana Trevarefabrikk

Reguleringsplan Juvika massetak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, 1 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid for område i Juvika på Hemnesberget. Formålet med planen er å legge til rette for masseuttak av stein. Området er i kommunedelplan Hemnesberget satt som område for råstoffutvinning - Massetak

Massetak_Juvika

Reguleringsområde Juvika massetak

Frist for innspill til planarbeidet settes til 20.10.08

Eventuelle innspill sendes skriftlig til:

Hemnes kommune ved Planavdelingen
Sentrumsveien 1
8646 Korgen