Reguleringsplan del av Juvika:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 ble reguleringsplan for del av Juvika vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.08, sak 52/08.
Planområdet ligger i Juvika nord på Hemnesberget. Formålet med planen er å legge til rette for forretning/industri.

Reguleringsplan for Lapphellvegen 19:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 ble reguleringsplan for Lapphellvegen vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.08, sak 54/08. Planområdet ligger sør på Hemnesberget vest for Rana Trevarefabrikk AS. Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging.

Klageadgang:
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig overfor Hemnes kommune senest tre uker etter denne kunngjøring. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra offentlig kunngjøring av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §32 og 42.

I medhold av plan- og bygningslovens § 64 vedtok Hemnes kommune utbyggingsavtale med RTR AS. Utbyggingsavtalen er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for Sentrumsgården i Korgen. Avtalen kan ses i på servicekontoret på rådhuset.

Ovennevnte planer og avtale kan sees på rådhusets servicekontor.

I forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid for massetak i Juvika og reguleringsplan for Rana Trevarefabrikk meldes det om at planene er vurdert til ikke å medføre krav om konsekvensutredning.

Eventuelle merknader/klager sendes til:
Hemnes kommune ved Planavdelingen
Sentrumsveien 1
8646 Korgen