Formannskapet i Hemnes vedtok i møte 08.06.16 sak 54/21 at forslag til planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet jf. plan - og bygningsloven §§ 11 - 12 og 11 - 13.

Innspill sendes til Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN eller på epost postmottak@hemnes.kommune.no. Frist for å komme med merknader settes til 12.08.21.

For mer informasjon kontaktes saksbehandler Andrew Amundsen på tlf. 41 47 15 86 eller epost andrew.amundsen@hemnes.kommune.no.