Hemnes kommune har vedtatt at vi skal utarbeide en kulturminneplan. Kommunale kulturvernplaner er en del av en statlig satsing. Her kommer en link til Riksantikvarens prosjekt Kulturminne i kommunen (KIK)

http://www.riksantikvaren.no/Pro…/Kulturminne-i-kommunen-KIK

Formålet med planen er at den skal danne en ramme for kommunens satsing og prioritering innen kulturminnevern, I utgangspunktet skulle planen være ferdig 31.012.2018,.Desverre er vi kraftig forsinket, så derfor forventes den å bli klar i løpet av 2019.

Beskrivelse av formelle prosesser i forbindelse med vårt arbeid med kulturminneplan:

Formannskapet vedtok at vi skal utarbeide en kulturminneplan for kommunen i januar 2017, (FSK-sak 6/17). Etter behandling i Oppvekst-og Kulturutvalget vedtok Formannskapet føringer for arbeidet med planen i mai 2017 (FSK-sak 36/17). Her ble det bl.a. satt ned et utvalg som skal fungere som referansegruppe for arbeidet med planen, kalt Kontaktutvalg for kulturminneplan.

Rådmannen har nå utarbeidet et utkast til rammeverk for kulturminneplanen. Dette er forelagt Kontaktutvalg for Kulturminneplan og vil bli behandlet av Oppvekst- og kulturutvalget 20 februar og Formannskapet 28 februar.

Mer om Kontaktutvalg for Kulturminneplan:

I tråd med Riksantikvarens føringer legger opp til en bredest mulig forankring i planprosessen. I vedtaket er dette løst med å opprette et eget kontaktutvalg bestående av foreninger og lag som har kulturhistorie innen sitt interessefelt. Disse skal fungere som en referansegruppe. De enkelte lag/foreninger bestemmer selv hvem som stiller i kontaktutvalget. Hvert lag og forening har en representant i utvalget. Kontaktutvalget vil både kunne komme med innspill og bli hørt under ulike faser i planprosessen.

Kontaktutvalg for kulturminneplan har følgende sammensetning:

• Hemnes Museumslag
• Lapphellas venner
• Hemnes Historielag
• Kystlaget Ranfjorden
• Bleikvassli Bygdelag
• Hemnes Bondelag
• Hemnes Bonde og Småbrukarlag

I tillegg til disse er intensjonen å få til en bredest mulig involvering innenfor de ulike bygdene. Det vil i første omgang bli åpne møter. Lag og foreninger vil også bli kontaktet.

Det er imidlertid rådmannen som står ansvarlig for det administrative arbeidet og som rapporterer til politiske utvalg (Oppvekst- og kulturutvalget og Formannskapet, og Kommunestyret).

Det forutsettes i vedtaket at det skal være en tett dialog mellom kommunen, Sametinget og Fylkeskommunen i alle faser av planprosessen.

 

 

Foreslått skisse for kulturminneplan for Hemnes kommune:

- Kulturminneplanen skal ha mål om ivareta faste kulturminner og fartøyer


- Den skal gjenspeile kommunen både geografisk og i tidsspenn.

Planen skal ha følgende struktur
- Matrisestruktur med geografisk og tematisk inndeling.
- Både materiell og imateriell kulturarv skal følge denne strukturen.

Planen skal vektlegge følgende temaer spesielt:

• Eldre båtbygging
• Samisk historie
• Skog og utmark
• Teknisk industriell historie
• Nyere båtbygging
• Kraftutbygging – Både anlegg og samfunnsutvikling
• Krigshistorie
• Tettsted/ gjenreisningshistorie

Vi vil komme med opplysninger om planarbeidet etter hvert som ting tar form. Og vi håper selvsagt på flest mulig gode innspill og diskusjon, spesielt tidlig i prosessen.

Det er landbrukssjef Øystein Dyrlie som har det administrative ansvaret for planen, og også administrerer denne siden. Spørsmål kan rettes til ham enten på denne siden eller epost oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no eller tlf. 751 97 145, mob. 991 55 3 88.

 

Dokumenter:

Utkast til rammeverk - Kulturminneplan for Hemnes kommune - Del 1 - ENDRET 31.01.2019.pdf

Utkast til rammeverk - Kulturminneplan for Hemnes kommune - Del 2.pdf