Hemnes kommune har nå etablert koordinerende enhet (K.E.) for barn og unge. K.E. for barn og unge samarbeider tett med koordinerende enhet for voksne, som er tildelingskontoret for omsorgstjenester. Dette er ikke en ny tjeneste, men enheten skal ha ansvaret for å koordinere arbeidet der hvor barn og unge og deres familier har behov for flere ulike tjenester. De ulike avdelingene som jobber med barn og unge i Hemnes kommune skal fremdeles jobbe som før, med de samme oppgavene som de alltid har hatt.

Koordinerende enhet skal jobbe med:
•    Koordinere tjenester, interne tjenester og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen
•    Kartlegge behov for bistand
•    Utarbeide vedtak på tjenester etter gjeldende lover, bant annet vedtak om individuell plan (IP)
•    Se til at «individuell plan» blir utarbeidet der dette er hensiktsmessig og følge med at tiltak i individuell plan blir fulgt opp av de involverte partene i saken
•    Tildele koordinatoransvaret i de ulike sakene
•    Opplæring i å skrive IP og koordinatorrollen
•    Ha oversikt over hvilke barn og unge som har eller kan få behov for bistand/tjenester i fremtiden (så langt som mulig)

Hovedfokus skal være: «til barnets beste».

Ved spørsmål eller behov for bistand - ta kontakt på telefon: 48 15 47 80

Styringsgruppen