Hemnes kommune har nå satt i gang prosjektet koordinerende enhet for barn og unge (K.E.), der målgruppen er barn og unge med sammensatte/ særskilte behov. 
Prosjektperioden er på ett år, og i løpet av dette året skal denne tjenenesten planlegges, utvikles og etableres. Tema for etableringen er koordinering, samhandling og tilgjengelighet. 

Det tenkes at K.E. skal: 

  • Arbeide for at tjenestene barn og unge mottar oppleves som helhetlige. 
  • Være et felles henvendelsessted for familier og tjenesteytere – «en dør inn».
  • Ha et overordnet ansvar for koordinering av det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. 

I prosjektperioden vil det også jobbes aktivt med saker. Dette innebærer: 

  • Behandling av søknad om tjenester og Individuell Plan (IP)  
  • Bidra til at brukere møter et sammensatt hjelpeapparat der tjenesteyterne samarbeider og koordinerer sine tjenester. 

Det skal i prosjektperioden utvikles et fundament for K.E., der målsettingen er å utvikle gode systemer for kartlegging, igangsetting og koordinering av tiltak. 
Forebygging og medvirkning er sentrale stikkord i K.E. 

Ansvarlig for prosjektet er Synnøve Ødegård. 
Ta gjerne kontakt på telefon 993 18 707