SNO - Statens Naturoppsyn - hadde tatt initiativ til møtet på rådhuset i Hemnes onsdag 19. november. Her deltok representanter for sauenæringa i Leirfjord og Hemnes, fylkesmann Ola Bjerkaas, Direktoratet for Naturforvaltning (DN), landbruksavdelingene i Leirfjord og Hemnes, ordførerene Ivan Haugland (Leirfjord) og Kjell-Idar Juvik (Hemnes) og seksjonssjef i SNO Kjartan Knutsen.

Bakgrunnen for møtet var at det fra sauenæringa var uttrykt manglende tillit til SNO - dette på grunn av at antatt bjørnedrepte sau og lam av SNO var blitt omklassifisert til "annen årsak". På et møte 3. november ble det uttrykt sterk mistillit til SNO fra næringa. Med dette som bakgrunn tok SNO initiativet til møtet på Hemnes rådhus i Korgen i dag. Fylkesmann Ola Bjerkaas deltok også på møtet.

Deltakerne oppsummerte møtet som godt og konstruktivt. Dialog ble opprettet, og det ble avtalt et nytt møte ut på vinteren. Seksjonssjef Kjartan Knutsen, SNO, sa at de ville iverksette en del tiltak som følge av situasjonen som var oppstått. Han opplyste at de ville opprette en ny stilling i SNO i Nordland. De dobler dermed kapasiteten i fylket. Videre ville de diskutere en styrking av den lokale rovviltberedskapen. Tanken var å opprette en ny hjemmel for rovviltkontakt i distriktet. Knutsen ønsket også at det skulle etableres en beredskap dersom "diffuse skadesaker" dukket opp. Hensikten er å få undersøket et visst antall slike saker dersom de dukker opp. Dette må gjøres i samarbeid mellom næringsutøver, landbrukskontor, rovviltkontakt, Mattilsyn og SNO. Tanken var at Vetrinærinstituttet skal foreta undersøkelsen. SNO vil ta kostnadene ved slike saker. Forslagene fra SNO ble positivt mottatt på møtet.

Næringa, ved Christer Skreslett, hadde flere krav til SNO. Bl.a. ønsker de at rovviltkontaktene må få faste kontrakter hos SNO. Nå har de kontrakter som går 11 måneder. De har ingen garanti for videre engasjement når kontrakten går ut. Sauebonden må få kopi av feltskjema, slik at de har dokumentasjon på at tapet er registrert. Skreslett krevde også at en feltkonklusjon bare kunne overprøves så lenge kadaveret fortsatt var intakt. På møtet etter jul ville næringa få tilbakemeldinger på kravene som ble framsatt.

Deltakerne oppsummerte møtet som konstruktivt og at det var grunnlag for videre dialog og samhandling.

Rovvilt

Sentrale deltakere på møtet om rovvilt;

bak fra venstre; ordfører i Leirfjord, Ivan Haugland, seksjonssjef i SNO Kjartan Knutsen, Morten Kjørstad, DN, Christer Skreslett, Hemnes sau og geit. Framme; Fylkesmann Ola Bjerkaas og ordfører Kjell-Idar Juvik, Hemnes.