I forbindelse med sluttoppgjør for fiberprosjektet mellom kommunene Hattfjelldal og Hemnes i 2015-2017 tok hovedentreprenøren KNAS AS ut søksmål mot kommune for å få dekket inn et sluttoppgjør det var uenighet om. I den forbindelse tok kommunen ut motsøksmål for å kunne påvise feil i leveranse og feil prising av enkelte områder. I tillegg påberopte kommunene seg dagmulkt for forsinkelser i prosjektet.

Dommen i Rana Tingrett falt 16. juli 2018, og på de områdene som størst økonomisk betydning for partene vant kommunene fram. I de andre delene av søksmålene falt noe i kommunenes favør og annet i KNAS’ favør. Dommen falt den gang i all hovedsak ned på samme løsning som det forlikstilbudet kommunene gav KNAS i mars 2017.

KNAS anket tingrettsdommen. I ankesaken har kommunene i all hovedsak vunnet fram med sine krav. Særlig er kommunene fornøyde med å vinne fram med sitt krav om dagmulkt for forsinket overtakelse og at lagmannsretten stadfestet KNAS’ grunnleggende forpliktelse i kontrakten til å velge rimeligste framføringsvei og metode for legging av kabler. Totalt oppnådde kommunene ca. 650.000,- mer enn de gjorde i Tingretten. I tillegg ble kommunene tilkjent saksomkostninger på totalt 500.000,-

Lagmannsretten stadfester med dette at kommunene har opptrådt korrekt og profesjonelt i forbindelse med avslutningen av prosjektet.

 

DOMSSLUTNING Hålogaland lagmannsrett 3.7.19:

 

1. Kolbjørn Nilsskog AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale Hattfjelldal kommune og Hemnes kommune til sammen 700 802,40 – sjuhundretusenåttehundreogto40/100 – kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 11. april 2017 til betaling skjer.

 

2. Kolbjørn Nilsskog AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale Hattfjelldal kommune og Hemnes kommune til sammen 250 000 – tohundreogfemtitusen – kroner i sakskostnader for lagmannsretten.

 

3. Kolbjørn Nilsskog AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale Hattfjelldal kommune og Hemnes kommune til sammen 250 000 – tohundreogfemtitusen – kroner i sakskostnader for tingretten.

 

Rådmann i Hattfjelldal                                                                Rådmann i Hemnes

Stian Skjærvik                                                                                 Amund Eriksen