Hemnes kommune mottok 10.juli et brev fra forsikringsselskapet om at ut fra leverte opplysninger så synes skaden å ha skjedd som følge av brudd på sikkerhetsforskrift inntatt i forsikringsavtalen. Kommunens tilbakemelding var at man trengte mer tid på å få levert tilstrekkelig dokumentasjon på at så ikke var tilfelle. Det ble iverksatt et stort arbeid med å innhente og sammenfatte alt av tilgjengelig dokumentasjon. Dette ble overlevert forsikringsselskapet i desember. Vi har nå fått svar på dette. Hovedpunktene i svaret er:

Forsikringsselskapet anser fremlagt dokumentasjon vedrørende ivaretagelse av internkontroll og el-sikkerhet ved Korgen sentralskole som mangelfull. Det har også tatt tid å lete frem forespurt dokumentasjon, som ikke har vært tilgjengelig i digitalt format. Kommunen har de siste to årene intensivert sitt arbeide med internkontroll og har blant annet innført digital dokumentasjon og nye rutiner på området. Dette er et kontinuerlig og langsiktig arbeid.

Det har fra forsikringsselskapet vært engasjert tre sakkyndige i saken som har ulik oppfatning av om brannårsaken kunne blitt oppdaget ved rutinemessige kontroller eller ikke.

Det er 2 ting som er vurdert i rapporten, avkorting på grunn av brudd på sikkerhetsforskriften og brudd på opplysningsplikten.

Forsikringsselskapet anser nå at kommunen har gitt de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og at intet mer kan forventes under henvisning til opplysningsplikten. Det vil derfor ikke bli avkortet som følge av brudd på opplysningsplikten. Når det gjelder brudd på sikkerhetsforskriften er konklusjonen at det er tvilsomt at forsikringstilfellet skyldes brudd på internkontrollforskriften. Avgjørende for forsikringsselskapet i saken er den usikkerhet som knytter seg til brannårsaken, og en uenighet som råder blant de sakkyndige med hvorvidt brannårsaken ville ha vært oppdaget ved forskriftsmessige kontroller eller ikke.

 

Forsikringsselskapet opplyser i rapporten at de med dette avslutter saken vedrørende fremsatt varsel om mulig avkorting.

 

Kontaktperson i saken er Teknisk sjef Sølve Tuven. Tlf. 952 52 863