Til alle gårdbrukere i Hemnes          INFO nr. 3/2013

 

Vinterskade på eng

Foretak med betydelige vinterskader på eng kan få økonomisk støtte gjennom denne ordningen. Tilskuddet skal bidra til at foretaket kan få en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes det samme året, slik at avlingssvikten reduseres. Foretaket må gi melding om vinterskadet eng til kommunen i god tid før utbedringen påbegynnes, slik at kommunen kan kontrollere vinterskadene. Utbedringen må gjøres så tidlig at enga gir avling i skadeåret, og senest innen 15. juni.

For at tilskuddet skal kunne gis, må engarealet etter utbedring være pløyd, harvet, frest eller direktesådd og være tilsådd med frø av eng- og/eller grønnfôrvekster. Når tiltaket er en del av normal fornying av enga om våren, gis det ikke tilskudd.

Hvem kan søke?
Erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon gjelder for foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket.

Beregning av tilskudd

Tilskuddet beregnes med fast sats på kr 330 pr. dekar for det arealet som er tilskuddsberettiget. 

Tilskuddsberettiget areal beregnes som utbedret areal (dekar) fratrukket 20 % av foretakets totale engareal (egenrisiko)

Søknadsprosess
Søknad om tilskudd må sendes innen 15. juli i skadeåret, sammen med dokumentasjon på at enga faktisk er utbedret. Elektronisk søknad sendes via Altinn, jf. elektronisk søknad om produksjonstilskudd. Søknad kan også sendes på SLFs nedlastbare papirskjema og sendes kommunen.

Ta kontakt med

Jon-Arne Leirvik, tlf. 7519 7143, jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no

 

Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

 Innsamling av landbruksplast i Hemnes

Som tidligere blir det plastinnsamling også i år. Vi vil følge samme opplegg som de senere år.

Det vil både bli satt ut kontainere og kjørt komprimatorbil.

Komprimatorbil

Etter nærmere avtale mellom komprimatorbil-sjåføren og gårdbrukeren kjøres komprimatorbil i 13.06.13 (uke 24) eller uke 27 til:

  • Finneidfjord: Kenneth S. Jenssen, tlf. 95102845 ok
  • Baklandet samdrift: Svein Ole Hagen, tlf. 94168036. ok
  • Sund: Aksel Breivik, tlf. 90181730  ok
  • (SNAKK med ingrid og terje nyryd
  • Reinåga Samdrift: tlf. 40315257 ok
  • Kongsdalen Samdrift
  •  Per Martin Hjerpbakk: tlf. 75191596)
  • (Bjørn I. Lange: 90070852/75196166)
  • Per Arne lillebjerka: 75190587/41254095

De som kan samle plast på avtalte lokaliteter gjør det. Der det kjøres komprimatorbil forventer vi at brukerne er tilstede og er behjelpelig med opplasting.

Kontainere

Det vil bli utplassert kontainere (med størrelse 30-35m³) i uke 25. mandag – fredag. Fra den 20.06.11 til 24.06.11 (Obs! Konteinerne tilbakehentes før lunsj på fredag).

Utplasseringssteder er alle sånn som i fjor:

Bjerka, på industritomta til Fritz Olsen (mob. 90690585)

Reinåmoen Samdrift, bak fjøsen. Kontainersjåføren får anvist plass til plassering av konteiner hos samdrifta ved å ringe Asbjørn Johansen på mob. 40315257.

Forslund i Bleikvasslia, hos Sigbjørn Granskogli (mob. 99022557).

Fulle kontainere tømmes på dagen, etter telefonisk bestilling fra gårdbrukere som ser at det fylles opp i konteinerne! Ring mobil nr. 416 42 244 for å bestille tømming.

Du må ha lasteapparat på traktoren for å kunne fylle oppi kontaineren, ellers får du ikke levert! Du må selv avtale med noen som har lasteapparat og som da hjelper deg å laste oppi konteineren mens du selv er tilstede. Kjør gjerne bortom en tur for å se om det er plass i kontaineren, før du tar med deg plasten! Dersom noen bare setter fra seg plast rundt kontaineren vil ordningen opphøre!

Dersom dere har ekstra mye plast liggende, bør dere ta kontakt med Landbrukskontoret (så snart som mulig), for å eventuelt få en egen avtale om henting direkte på gården.                         

VIKTIG AT DERE SELV RINGER ØSTBØ AVD. RANA NÅR KONTEINERNE BEGYNNER Å FYLLES - FOR Å FÅ TILKJØRT EN NY/TOM KONTAINER!

Ring på tlf. nr. 90153395 eller 41642244 (mandag-torsdag) for å få tilkjørt ny kontainer.

Åpningstider på Østbø AS avd. Rana: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 07:00 – 16:00, lang åpningstid på onsdager kl. 07:00-19:00

Merk: Det er ingen kostnader ved innlevering av landbruksplast. Gårdbrukere kan når som helst (i åpningstiden) ta turen til Mo i Rana for å levere inn landbruksplast.

For å kunne levere landbruksplast MÅ plasten være samlet i storsekker eller baller. Rundballnett SKAL være separert fra plastfolie og plasten SKAL være reingjort fra fôrrester. Utplassering av kontainere vil skje i løpet av mandag ettermiddag og tilbakehenting av kontainere vil skje tidlig på fredag (før lunsjtid). Ta hensyn til dem som har konteiner og komprimatorbil stående på gården.

 Tilskudd til tynning

Tilskudd til lokale tiltak - informasjon, kurs og kompetanseheving

Vi vil gjerne meddele at Fylkesmannen i Nordland for 2013 har valgt å videreføre ordningen med tilskudd til tynning og tilskudd til lokale tiltak. Tilskuddet finansieres av kystskogbruksmidlene.

Nærmere opplysninger:

Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no


Ordningen med tynningstilskudd skal virke kompetansehevende og avvirkningsfremmende.

Satsene for tynningstilskudd er de samme som i 2012:

Inntil kr. 40 per m3. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre kr. 240 per dekar.

Rammen som er satt av for tynningstilskudd for 2013 er kr. 200 000.

Prinsippet «først til mølla» gjelder i år som foregående år. Virke skal være framdrevet og innmålt og gjelder salgsvirke til industriell produksjon.Vennlig hilsen fra oss på Landbrukskontoret

Øystein Dyrlie, tlf. 7519 7145, oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no

Håkon Økland, tlf. 7519 7146, haakon.okland@hemnes.kommune.no

Jon-Arne Leirvik, tlf. 7519 7143, jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no