Etter endring i Lov om Eigedomsskatt i 2013, kan taksten påklages ved utskrivningen hvert år innenfor klagefristen på 6 uker – men bare en gang på samme grunnlag. Evt. klage på taksten må derfor være skriftlig og begrunnet. Takstnemnda behandler klagen i første instans. Dersom klager ikke får medhold, behandles klagen endelig i overtakstnemnda.

NB! For kraftproduksjonsanlegg fastsettes taksten årlig av Sentralskattekontoret for storbedrifter som ligningstakst.

Taksten gjelder i 10 år fra hovedtakseringen i 2011 såfremt det ikke skjer nye endringer av betydning på eiendommene. Kommunen har ikke registrert endringer av betydning på næringseiendommer og verker og bruk i 2015 utenom kraftanlegg som tilsier ny- eller omtaksering. Dette kan gjelde f.eks. nybygg eller tilbygg som er tatt i bruk eller ferdigstilt i løpet 2015. Dersom bygninger rives, brenner ned eller av andre grunner blir ubrukelige, må kommunen få melding om det.

Skattesatser og bunnfradrag.
Kommunestyret har vedtatt en skattesats på 7 promille for 2016. Det kan ikke gis bunnfradrag på næringseiendommer og verker og bruk.

Skatteyterne bes om å ta vare på skatteseddelen fra 2011 eller senere omtaksering da det kun sendes ut ny seddel ved eventuelle endringer av taksten.

 

Fakturering:
For 2016 vil skatten bli fordelt på 3 faktureringer.


mvh Håkon Økland
Eiendomsskattekontoret

 

Spørsmål om eiendomsskatten kan rettes til:
Håkon Økland              
Tlf.:     751 97 146 / 916 70 540
E-post:  haakon.okland@hemnes.kommune.no