Hemnes kommune har på nytt gått inn som medeier i Bleikvassli Gruber AS med kr 2 mill i aksjekapital i forbindelse med en aksjeutvidelse for å styrke egenkapitalen. Kommunen bidrar også med et tilskudd på inntil kr. 2 mill. innenfor rammen av EU-reglene for bagatellmessig støtte til bedrifter.

Dagens eiere, som i all hovedsak er lokalt ansatte i bedriften, vil fortsatt ha aksjemajoriteten med sin deltagelse i aksjeutvidelsen.

Hemnes kommune får oppnevnt et styremedlem – Vidar Lenningsvik fra Bleikvasslia.

Bleikvassli Gruber AS tapte en god del penger på byggingen av Vassenden Kraftverk i Leirfjord i regi av Helgeland Kraft pga. flere vanskeligheter i gjennomføringen – bl.a. en brann og inntrengning av store vannmengder i en tunnel under arbeid.

Som anleggsbedrift krever oppdragsgiverne en viss økonomisk soliditet, slik at det etter dette var behov for en rask styrking av egenkapitalen for å kunne gå videre med nye oppdrag. Ved denne styrkingen av egenkapitalen, vil Bleikvassli Gruber AS bli gjeldfri i 2021 og kan få et godt økonomisk fundament i fortsettelsen.

Hemnes kommunestyre ser den store verdien Bleikvassli Gruber AS, med sine 15 lokalt ansatte, har for Hemnes kommune generelt og for Bleikvassli-samfunnet spesielt. Engasjementet i bedriften har derfor i all hovedsak vært motivert ut fra samfunnshensyn. Hemnes kommune ser derfor også eierskapet i et tidsavgrenset perspektiv.