Pr. uke 47 er det nå bosatt/innkvartert 40 mindreårige flyktninger på mottaket.  Mottaket kan ta imot 48. Når de siste kommer er ikke avklart.  Det er gutter mellom 15 – 18 år som er kommet til mottaket. De fleste er fra Afghanistan, noen få fra Pakistan og Eritrea. Pr. i dag er det ikke aktuelt å ta imot jenter på mottaket på Bjerka.

Det er ansatt 19 personer på mottaket.

 

Kommunal kontaktgruppe

Kommunen har etablert en administrativ gruppe som har ansvar for kontakten med mottaket. Denne gruppen består av:

-Gerd Vaag – helse

-Rolf Arne Westgaard – undervisning

-Rolf Fjellestad – representerer rådmannen (leder av gruppen)

Det er avtalt fast kontakt mellom gruppens leder og leder av mottaket. Ved behov vil det bli direkte møter mellom mottaket og kommunens administrative gruppe. Det er også direkte kontakt mellom mottaket og de aktuelle fagtjenestene; skole og helse.

 

Undervisning og helse

Alle på mottaket skal gå igjennom et fast introduksjonskurs.  Dette er et kurs som UDI har utviklet, men som blir gjennomført på mottaket. Det tar ca. 12 uker å gjennomføre et slikt kurs. Alle flyktningene skal også gis et opplæringstilbud i norsk. Det er kommunen som skal legge til rette for norskundervisning. Undervisningen vil starte opp 25. november. Dette vil foregå på Voksenopplæringen på Hemnesberget.

Alle som kommer til mottaket skal ha minst en konsultasjon hos lege. Videre skal det sikres at de har nødvendig vaksinasjon. Dette vil de få på helsestasjonen. Kommunen har midlertidig utvidet helsesøsterbemanningen i kommunen.

Flyktningene mangler verger

Alle enslige mindreårige flytninger skal ha verge. De fleste mangler fortsatt verge. Dersom det er noen som kan tenke seg å bli verge for beboerne på Bjerka, så kan de ta kontakt med Fylkesmannen i Nordland – kontaktinformasjon vil du finne et annet sted på kommunens hjemmeside.

Rolf Fjellestad
Ass.rådmann