Hemnes kommunestyre har vedtatt utskriving av eiendomsskatt på næringseiendommer og kraftnettanlegg for 2021. Skattesats er 7 promille.

Verker og bruk er opphørt som kategori i loven og erstattet med næringseiendom. Næringseiendommer skal verdsettes ut fra forventet omsetningsverdi.

Eiendomsskatt for tekniske anlegg skal avvikles over en periode på 7 år – hvorav satsen er 4/7 av opprinnelig takst i 2021 – se egen skatteliste.

Vannkraftanlegg verdsettes av Sentralskattekontoret ut fra avkastning/ regnskapsført verdi og er derfor unntatt fra kommunal taksering.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, er eiendomsskattelisten lagt ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 28. februar på servicekontoret i Korgen og på kommunens internettside: www.hemnes.kommune.no. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen og utregnede eiendomsskattebeløp. Vedlagte skatteseddel sendes hver enkelt skatteyter for sin eiendom der det er endringer fra 2020.

 

Klage.

Etter endring i Lov om Eigedomsskatt gjeldende f.o.m. 2013, kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt - dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Merk at det er grunnlaget for selve utskrivingen på eiendommen og skattetaksten som kan påklages – ikke skattesatsen eller skattebeløpet.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra utsendelse av skatteseddel – dvs. innen 12. april 2021.

Evt. klage sendes: Hemnes kommune, TEK, Eiendomsskattekontoret, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen


For spørsmål om eiendomsskatten, kontakt:

Håkon Økland                   Tlf. 916 70 540,                e-post: haakon.okland@hemnes.kommune.no
Jon Arne Leirvik                Tlf. 751 97 143                  e-post: jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no