Informasjon om eiendomsskatten i Hemnes for 2013

Hemnes kommunestyre har vedtatt utskriving av eiendomsskatt på næringseiendommer og verker og bruk for 2013. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, er eiendomsskattelisten lagt ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 28. februar på servicekontoret i Korgen og på kommunens internettside.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen og utregnede eiendomsskattebeløp.

NYHET:

Etter endring i Lov om Eigedomsskatt gjeldende f.o.m. 2013, kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt - dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Merk at det er grunnlaget for selve utskrivingen på eiendommen og skattetaksten som kan påklages – ikke skattesatsen eller skattebeløpet.


Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra utsendelse av skatteseddel – dvs. innen
12. april 2013.


Evt. klage sendes: Hemnes kommune, TEK,
Eiendomsskattekontoret, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen


For spørsmål om eiendomsskatten, kontakt:

Vedlegg: