kommunevåpen-mono-sideskiller.png

HØRING – TJENESTEBESKRIVELSER FOR OMSORGSTJENESTEN                       

Vedlagt er 18 reviderte tjenestebeskrivelser fra Omsorgstjenesten i Hemnes kommune. Disse er utarbeidet etter gjeldende lover og forskrifter, og tilpasset den nye organisasjon enheten gikk inn i siste år, og sier noe om:

  • Beskrivelse av tjenesten
  • Tjenestetilbud
  • Lovgrunnlag
  • Hva kan brukeren forvente
  • Hva forventes av tjenestemottaker
  • Pris
  • Saksbehandling- og søknadsbestemmelser

Tjenestebeskrivelsene skal være informative og opplysende. De skal bidra til forutsigbarhet og likebehandling for innbyggerne, og være veiledende for saksbehandlere og ansatte i omsorgstjenesten.

Tjenestebeskrivelse ne skal behandles i Helse- og omsorgsutvalget 03.10, og i Kommunestyret 24.10. Dokumentet er også å finne på Hemnes kommunes hjemmeside.

 

Høringsuttalelser sendes:

Hemnes kommune, Sentrumsveien1, 8646 Korgen, eller postmottak@hemnes.kommune.no

 

Høringsfrist:       01.09.2013

 

Med hilsen
Kari Brendås Lillebjerka

Enhetsleder for omsorgstjenesten i Hemnes kommune

75197117 / 97899965
kari.lillebjerka@hemnes.kommune.no

kommunevåpen-mono-sideskiller.png