Utløpstunnelen bygges i forbindelse med utbyggingen av Nye Nedre Røssåga kraftverk, som det tidligere er gitt tillatelse for. Tunnelen vil få en lengde på ca 5000 meter fra tverrslaget på Fagerbakk.

Øvre Røssåga_498x395.jpg
Kartutsnittet viser hvor tverrslaget til tunnelen vil komme.

Prosessvannet fra tunnelarbeidene vil inneholde slam av steinstøv, nitrogen fra sprengstoffrester, metaller fra verktøyslitasje, evt sementslam og noe oljesøl fra hydraulikksystemer. Prosessvannet vil renses i slam-/oljeutskillere før utslipp til Røssåga ved Bleikvassli.

Det vil også etableres en massetipp i forlengelsen av anleggsområdet på Forsmyran.

Høring

Søknaden er også lagt til offentlig gjennomsyn hos Hemnes kommune. Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø eller fmnopost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen