Kommuneplanens arealdel for Korgen (kommunedelplan) ble i formannskapssak 53/15 den 25. august, lagt ut til offentlig ettersyn. Dokumentene er tilgjengelig på servicekontoret og i bunnen av saken. 

Målet for KPA Korgen er å legge til rette for en ønsket utvikling av tettstedet med god infrastruktur som knytter sammen sentrumsfunksjoner, boligområder og næringsområder utenfor sentrum jf. boligpolitisk handlingsplan og kommuneplanens samfunnsdel, der hovedmål nr.1 er at Hemnes kommune i 2025 er en attraktiv bostedskommune i sentrum på Helgeland, med minst 5000 innbyggere. Hovedmål 2 i samfunnsdelen vektlegger barn og unges oppvekstsvilkår og universell utforming.

Uttalefrist satt til 16. oktober 2015. Uttalelser sendes Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen eller postmottak@hemnes.kommune.no. Saksbehandler er Karl-Johan Lenningsvik, tlf. 7519 7042.

 

Plandokumenter:

1G Plankart.pdf

1G Planbestemmelser.pdf

1G Planbeskrivelse.pdf

Konsekvensutredning og ROS-analyse.pdf