Nordlandsforskning har vært involvert i planarbeidet i forbindelse med at Hemnes kommune ønsket forskningsbasert kunnskap om den levekårsmessige situasjonen for barn og unge i kommunen. Nordlandsforskning har levert del èn av sin studie, som er en situasjonsbeskrivelse av Hemnes kommune og forhold som kan ha betydning for noen av de utfordringene kommunen erfarer. I denne delen av studiet presenteres mønstre, utfordringer og områder som har fått betydning for planleggingen. Studiets del to vil inneholde forklaringer på de ulike utfordringene, og vil med dette kunne legge føringer for det videre planarbeidet. Rapporten fra del to av studiet vil foreligge kommunen i løpet av høringsperioden.

  • Detaljnivået i kommunedelplaner:

En kommunedelplan er en overordnet plan som skal si noe om mål og visjoner rundt et fagområde. Fakta, mål og strategier beskrives i èn del av planen, og tiltak skisseres i en egen tiltaksplan. Mål og strategier må vedtas av kommunestyret før en kan si noe om organisasjonsendring/ strukturendring og kostnadskrevende tiltak. Detaljplaner skal komme i enhetenes egne virksomhetsplaner/ fagplaner. Kommunedelplanen skal gi føringer for enhetene, og detaljplanene skal ta utgangspunkt i denne.

  • Tiltak

Alle forslag til tiltak som er mottatt i første høringsrunde er tatt med i tiltakslista. Forslag som det ikke kan tas stilling til i kommunedelplanen, må vurderes i enhetenes egne fagplaner.

Høringsutkastene vil i denne omgang inneholde kun tekst. De endelige planene vil få et annet utseende/ layout.

Høringen er åpen for alle interessenter, og høringsuttalelser kan sendes pr brev eller e-post til:

Prosjektleder Heidi Lien
Sentrumsveien 1, 8646 Korgen
E-post: heidi.lien@hemnes.kommune.no  

Prosjektmedarbeider Synnøve Ødegård
Sentrumsveien 1, 8646 Korgen
E-post: synnove.odegaard@hemnes.kommune.no

 

Høringsfrist: 24.april 2015