Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Hemnes kommune.

Selv om dette er en åpen høring, sendes høringsdokumentet i tillegg spesielt til:

  • Eldrerådet i Hemnes
  • Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede
  • Hemnes Pensjonistforening
  • Mental Helse Hemnes
  • Politiske parti i Hemnes

Høringsfrist: 24.04.2017

Høringsinnspill sendes til postmottak@hemnes.kommune.no

Eller sendes:
Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Bakgrunn

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Grunnlaget for lovverket er Prop. 99 L (2015-2016) og Innst 372 L (2015-2016).

Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte kommune å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Kommunen pålegges å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Med bakgrunn i dette har rådmannen i Hemnes utarbeidet et forslag til forskrift som regulerer det ovenfornevnte. Forskriften skal tre i kraft 01.07.2017.

Helse- og omsorgsutvalget har vedtatt å legge ut forslaget på høring.

Høringsuttalelser vil legges ved saken til behandling i:

  • Eldrerådet 11.05
  • Helse- og omsorgsutvalget 23.05
  • Kommunestyret 22.06


Med vennlig hilsen

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder
Enhet Omsorg