Onsdag 8. november ble Hemnes kommune godkjent som trafikksikker kommune. Godkjenningen kom etter at alle enhetene har arbeidet over tid for å få på plass rutiner, prosedyrer og ulike delplaner vedr. trafikksikkerhet. Arbeidet har vært koordinert gjennom Trafikksikkerhetsutvalget, med rådmannen som leder av utvalget. Kommunen har hatt tett kontakt med Trygg Trafikk i dette arbeidet.

På godkjenningsmøtet deltok samferdselsråd Svein Eggesvik,  Silje Fisktjønmo sekretariatsleder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg   -  Unni Knutli (sentralt) og Tore Jeremiassen (Nordland) fra Trygg Trafikk. I tillegg til en gjennomgang av hva de ulike enhetene/sektorene har fått på plass, var det også en utspørring om prosess og innhold fra Trygg Trafikk. Etter denne runden kunne Unni Knutli slå fast at Hemnes kommune oppfylte kriteriene for «Trafikksikker kommune». Hemnes kommune er den tredje kommunen på Helgeland som får slik godkjenning – i fylket er det til sammen 7 trafikksikre kommuner. I hele Norge er det 49.

Eksempler på dokumenter/planer/rutiner som er med på å danne grunnlaget for en Trafikksikker kommune er:

  • Trafikksikre barnehager
  • Trafikksikre skoler
  • Rutiner for kjøp av transporttjenester
  • Rutiner for adferd i trafikken/tjenestereiser
  • Rutiner for å følge opp trafikksikkerhet som tema på helsestasjonene
  • Rutiner for motorisert ferdsel på/i skolegården
  • Rutiner for å følge opp personer som ikke lenger fyller kravene til å ha førerkort - legene
  • Kommunens Trafikksikkerhetsplan

Når Hemnes kommune nå har fått godkjenning som «Trafikksikker kommune» vil kommunen bli prioritert i forbindelse med tildeling av Trafikksikkerhetsmidler fra fylkeskommunen.  Dette er med på å gi en ekstra inspirasjon til å arbeide med Trafikksikkerhet.

Noe som også gir inspirasjon er at når kommunen ble godkjent som Trafikksikker kommune, så mottok kommunen flere sjekker; den største var på kr. 100.000.- I tillegg mottok skolene kr. 5.000.- hver, og alle barnehagene mottok kr.3.000.-  Alt dette skal benyttes i arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen.