Politimesteren i Nordland har ilagt Hemnes kommune en bot på kr. 100.000.- for brudd på naturmangfoldloven. Overtredelsen skjedde i forbindelse med tilretteleggelse av en natur-/tursti ved elva Røssåga i Korgen i 2015. Kommunen hadde gått utover den dispensasjonen som var gitt for arbeidet. Det var benyttet maskinelt utstyr, istedenfor manuell tilrettelegging på en del av stien. Dette omfattet 40 meter av en lenger tursti som går langs elva, og videre inn i skogen mot Sjøforsen. Området der overtredelsen skjedde ligger innenfor Sjøforsen naturreservat.

Da kommunen ble anmeldt i 2016 var rådmannen ukjent med at kommunen hadde gått utover den dispensasjonen som var gitt. På vegne av kommunen beklaget han det som hadde skjedd. Det ble gitt en uttalelse til fylkesmannen, og det ble gjennomført en felles befaring på forsommeren 2016. Etter dette har saken vært til behandling hos fylkesmannen i Nordland, før den ble oversendt Politimesteren i Nordland for juridisk vurdering.

Torsdag 28. september ble kommunen ilagt en bot på kr. 100.000.-  Politimesteren ga Hemnes kommune frist til fredag 8. september for å gi svar om forelegget ble vedtatt eller ikke.

I et ekstra formannskapsmøte torsdag 7. september fattet et enstemmig formannskap følgende vedtak:

«Hemnes formannskap vedtar ilagt bot av Politimesteren i Nordland på kr. 100.000.-  Dette for overtredelse av naturmangfoldloven § 75 jf. forskrift om freding av Sjøforsen naturreservat, Hemnes kommune.

Rådmann Amund Eriksen