Hvem kan få bostøtte?

• Du som har lav inntekt og høye boutgifter.
• Du som er over 18 år.

Krav til boligen

Boligen din må være helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging.
Du må være registrert på søknadsadressen i folkeregisteret pr. 1. den måneden du søker for.

Hvordan søker du?

Du kan søke elektronisk. Du finner søknaden på

https://www.husbanken.no/person/bostotte/

Der finner du også inntektsgrensene og en bostøttekalkulator.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden, og som du må kontakte hvis du lurer på noe eller trenger hjelp.

 

 Fristen for å søke er den 25. i hver måned. 

    (svar/vedtak rundt den 20 i måneden etter)

                 

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbanken.no

                                     

Hvilken dokumentasjon må legges ved?

-Student/elev/lærling i arbeidsrettet tiltak:

Mottar studenten/eleven/lærlingen arbeidsavklaringspenger (AAP), introduksjonsstønad, uføretrygd eller kvalifiseringsstønad, trenger du ikke å legge ved dokumentasjon. For andre studenter/elever/lærlinger må du legge ved kopi av vedtak eller annet som viser at de deltar i et arbeidsrettet tiltak. Går eleven i grunnskole eller begynte i videregående utdanning i året han/hun fylte 25 år eller senere, er det nok med en bekreftelse fra skolen.

 -Pensjon fra EU/EØS-.land:

Legg ved dokumentasjon på hva slags type pensjon han/hun mottar.

-Spesialtilpasset bolig:

Beskriv hvilke tiltak som er gjort for å tilpasse boligen til noen i husstanden.

-Leid bolig:

Kopi av hele leiekontrakten, signert og gyldig.

Er husleien endret, legger du også ved kopi av siste    

  innbetalte husleie.

For leie i nære relasjoner, kan det også kreves   

 dokumentasjon (f.eks. kontoutskrift) på at husleie betales.

-Eid bolig:

For borettslag / aksjeleilighet - kopi av innbetalt    husleie/fellesutgifter.

For enebolig – dokumentasjon på eiendomsskatt og festeavgift

Boliglån - legg ved kopi av nedbetalingsplanen for lånet eller kopi av låneavtale og innbetalte låneutgifter (renter/avdrag).