§ 1. Beskrivelse av trasé

Løypa starter ved bru over Gjeitsteinen – går langs gårdsveien fram til platået vest for vestre ende av Litlmålvatnet. Herfra krysses elveløpet mot sørøst og traseen følger videre sør-vestsiden av vatnet til Elvneset og går så opp på Pallan og følger den gamle kjøreveien fram til vestre ende av Stormålvatnet. Løypa går videre på vatnet langs stranda langs nordsiden av Stormålvatnet nedenfor Målvassmoen og Glashaugen. Herfra følges elveløpet nord-østover og krysser over Raudvassbekken like før samløpet med Bjerkaeleva og går herfra i sørøstlig retning på nord-østsiden av Nerbleikingan og Øverbleikingan. Herfra fortsetter løypa videre i sørøstlig retning til kryssing av anleggsvegen og fortsetter deretter på nordsida på Vestre og Austre Kjennsvatnet langs stranda til nordsida av Kjennsvassmoen. Videre etter terrengets beskaffenhet og snøforhold – opp lia mot nordøst fram til merket endepunkt ved nordenden av Gresvassdammen. Se kart datert 19. mars 2013.

§ 2. Vilkår for bruk av løypa

a) Bruk av løypa er kun tillatt i forbindelse med isfiske og transportbehov i denne sammenhengen.

b) Betalt fiskekort må kunne forevises for oppsyn.

c) Kjøring er ikke tillatt utenfor løypene eller på vatna. I forbindelse med forbikjøring og kjøring utenom oppståtte hindringer, kan det kjøres i en sone på inntil 15 meter fra hver side av løypas midtpunkt. Kjøring inn i Bjerkadalen naturreservat tillates ikke under noen omstendighet.

d) Bruk av løypa er tillatt i periode f.o.m. 1. februar – t.o.m. 21. april. Endepunktet skal merkes i terrenget.

e) All ferdsel skjer på eget ansvar, og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker, jf. §1 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988.

§ 3. Stenging av løypa

Kommunen har fullmakt til å stenge løypa. Dersom bruken ikke samsvarer med vilkårene i§ 2, skal stenging vurderes. Dersom bruken er til hinder for utøvelse av reindrift, kan reindriftsnæringa kreve at løypa stenges.

§ 4. Forskriftens gyldighet

Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder t.o.m. 21. april 2014.

 

Kart Gresvatnet