Nordlands befolkning vokste i dette kvartalet med 213 personer til 240 527 innbyggere. Dette gir en vekst på 0,1 % for Nordland, mens veksten for landet er på 0,4 %. En av årsakene til denne veksten er at fødselsoverskuddet på 161 personer er det høyeste kvartalsvise fødselsoverskuddet siden 4. kvartal 2004.

Innvandringen til fylket er fortsatt høy, i overkant av 900 personer. Som for landet som helhet er innvandringen noe lavere enn 3. kvartal 2012. Nettoinnvandringen er på 692 personer. Imidlertid medfører en stor innenlandsk utflytting fra fylket til at nettoinnflyttingen til fylket ble på  52 personer i forrige kvartal. I følge SSB er det Nordland som har den største innenlandske nettoutflyttingen i landet.

Ikke uventet er det Bodø som står for den største befolkningsveksten med 208 personer, fulgt av Narvik med 102 personer.

Værøy har den største prosentvise veksten med 2,2 %, etterfulgt av Tysfjord, Evenes og Beiarn. Felles for kommunene med størst prosentvis befolkningsvekst, er at de er blant fylkets ti kommuner med positiv netto innenlandsk flytting.

Træna, Moskenes, og Rødøy har den største prosentvise nedgangen i folketallet. Mer enn halvparten av fylkets kommuner har nedgang i folketallet i 3. kvartal.

​Kilde:SSB