Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

En tverrpolitisk nedsatt arbeidsgruppegruppe har utarbeidet forslaget som formannskapet har vedtatt skal legges ut til høring.

Alle som har synspunkter på forslaget anmodes å komme med disse, enten via brev til Hemnes kommune, sentrumvegen 1,8646 KORGEN, eller via e-post til postmottak@hemnes.kommune.no

I forbindelse med høringen på forslaget blir det arrangert informasjonsmøter der innholdet i planforslaget presenteres.

Ordfører Kjell Joar Petersen -Øverleir og enhetsleder Bård Fagerbakk vil stå for presentasjonen.

Møtene blir avholdt etter følgende oppsett:

Korgen, 10.09 kl. 18.00 i kommunestyresalen
Bleikvassslia, 10.09 kl. 20.00 på skolen (gym. salen)
Finneidfjord/ Bjerka, 12.09 kl. 18.00 på samfunnshuset, Finneidfjord
Hemnesberget, 12.09 kl. 20.00 i Aulaen

Høringsforslaget finner du her.

Frist for innspill er 23.09.12