Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO) ved Ingvar Rolstad, har gjennomført denne kartleggingen og evalueringen, som nå er samlet i en rapport:

Evaluering av omsorgstjenestene i Hemnes kommune.pdf

Kort om noen av RO`s tilrådninger:

  • Det må legges en konkret plan for utviklingen av omsorgstjenestene i Hemnes for kommende 20 år.
  • Hvis kommunen jobber aktivt med utvikling av hjemmetjenestene og satser mer på digitalisering, forebyggende arbeid og rehabilitering, kan kommunen ha tilstrekkelig med heldøgns botilbud (sykehjem og bemannede boliger) også på lenger sikt.
  • Omsorgstjenesten i Hemnes har god bemanning, her kan være et effektiviseringspotensiale.
  • Rekruttering og kompetanse må være i fokus.
  • Prosessen med å innføre en heltidskultur må fortsette.
  • Videreføre Hemnesavtalen
  • Opprettholde dagens ledertetthet, og jobbe aktivt med å styrke ledergruppen. Tydelige ledere, involvering, samhandling og tillit er nødvendig for å lykkes med endringsarbeid.
  • Fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring som er igangsatt, men bli bedre til å korrigere og evaluere prosesser, og ha et mer bevisst forhold til å avslutte prosjekt og prosesser.
  • Jobbe med dokumentasjon, IPLOS må brukes av alle og brukes riktig.
  • Struktur er en kostnadsdriver. Driften av to sykehjem og omsorgssenter er mer kostnadskrevende enn om kommunen har hatt ett sykehjem/omsorgssenter.

 

Ingvar Rolstad kommer til Hemnes for å presentere funnene og rapporten i to runder:

18.-19.09.18 for alle ansatte i omsorgstjenesten, tillitsvalgte, verneombud, ledere, rådmann med flere. (Se egen invitasjon i avdelingene om informasjonsmøtene 18.09)

01.11.18 for kommunestyret.

 

Rådmann i Hemnes

Amund Eriksen