unnkarin 2
Unn Fagerbakk og Karin Flostrand er tilsatt i prosjektet
 

Formålet er:
 

- å skille bestillingen fra utførelsen, i tildeling av helse-, sosial- og omsorgstjenester - etter Lov om Helse- og omsorgstjenesteloven

- å spisse kompetansen og slik heve kvaliteten innen saksbehandling og lovverk

- å gi innbyggere i Hemnes kommune individuell og objektiv behandling av henvendelser og søknader innen fagfeltet

- å etablere et felles kontaktpunkt i kommunen for alle med behov for helse-, sosial- og omsorgstjenester som tildeles ved enkeltvedtak

- at prosjektet munner ut i en permanent bestillerenhet med mulighet for utvidelse til å favne flere og andre funksjoner på sikt


Bestillerenheten skal etableres via en prosjektperiode på 12 måneder, som startet 01.01.2012. Kari Brendås Lillebjerka er prosjektansvarlig. Prosjektgruppen består av fagfolk fra enhetene.

Bestillerenheten ligger i rådmannens stab i prosjektperioden. Endelig organisering avgjøres i omorganiseringsprosessen Helse- og omsorgsenhetene gjennomfører våren 2012. Tildelingskontoret skal ha 2 årsverk saksbehandlere som skal på plass i løpet av prosjektperioden. Karin Flostrand er tilsatt i prosjektet og er i full gang med å utarbeide rutiner, skjema, informasjon osv. Unn Fagerbakk har også flyttet fra sin gamle arbeidsplass på Korgen omsorgssenter og sluttet seg til tildelingskontoret som merkantil og superbruker på flere fagsystem for hele omsorgstjenesten.

Tildelingskontoret behandler alle klager på overnevnte tjenester.

 

Tildelingskontoret tar imot søknader, og er behjelpelig med utfylling av søknader på helse- og omsorgtjenester. Kontoret gir også veiledning om hvilke tjenester det kan søkes på.

Tildelingskontoret skal sørge for at innbyggere med sammensatte behov får et koordinert tjenestetilbud.

Kontoret spiller en viktig rolle i forbindelse utskrivningsklare pasienter i sykehus, der alle henvendelser går via tildelingskontoret og koordineres derfra mot tjenesteenhetene.

 

Det vil være en prosess over tid i forhold til overføring av ansvar for saksbehandling og koordinering fra tjenesteenhetene til tildelingskontoret.


Tildelingskontoret behandler søknad om:

- hjemmesykepleie

- omsorgslønn

- praktisk bistand

- trygghetsalarm

- brukerstyrt personlig assistent

- institusjonsplass (sykehjem)

- omsorgsboliger

- individuell plan

- avlastning- korttid- og rehabiliteringsopphold

- transporttjeneste for funksjonshemmede

- støttekontakt


Hemnes kommune er tilknyttet et nettverk for tildelingskontor for kommuner i Nordland. Dette er en fin arena for erfaringsutveksling og veiledning.


Inntil videre er tildelingskontoret stasjonert i 2. etg på rådhuset.

Telefonhenvendelser: mandag til fredag kl. 09.00-15.00

Telefon: 751 97 046

E-post: Tildelingskontoret@hemnes.kommune.no

 

Besøksadresse: Rådhuset

Sentrumsveien 1

8646 Korgen

 

Postadresse:
Hemnes kommune

Tildelingskontoret

Sentrumsveien 1

8646 Korgen