Hemnes kommune skal endre sin forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, forurensingsloven og eierseksjoneringsloven (FOR 2010.06.10 nr. 0906). Ny forskrift vil også omfatte administrasjonsgebyr for Hemnes kommune som grunneier. Målet med endringen er at gebyrinntektene skal dekke saksbehandlingens kostnad.

Gjeldende forskrift følger vedlagt og kan ellers leses på servicekontoret.

Saksbehandler er Bård Fagerbakk.

Uttalelse til endringen må være registrert i kommunen seinest 11. april 2014.

Rådmannen