Kommuneplanens arealdel for Korgen (KPA Korgen) ble i henhold til plan- og bygningslovens § 11- 15 endelig vedtatt av kommunestyret i Hemnes 11.02.16 sak 8/16.

Planen synliggjør sammenhengene mellom eksisterende og planlagt virksomhet i området. KPA Korgen medfører ingen endringer i forholdet til dyrket eller dyrkbart areal. I etterkant av vedtak vil det være aktuelt å detaljregulere et av utbyggingsområdene. Erfaringsmessig er tomter hvor det ikke foreligger en reguleringsplan, lite attraktive. Når den nye planstrategien skal utarbeides må det vurderes hvilke utbyggingsområder som er aktuelle å regulere.

For mer informasjon kan saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik kontaktes på telefon 75 19 70 42 eller karl–johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no

 

Plandokumenter:

00_Vedtatt_Plankart.pdf

00_Vedtatt_Planbestemmelser.pdf

00_Vedtatt_Planbeskrivelse.pdf